image banner
Mời họp

image advertisement

Huyện Giao Thủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Lượt xem: 408
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, LLVT và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, nhất là các chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an và Biên phòng cùng các lực lượng, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ vững ANCT, TTATXH, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm trên địa bàn.

      Huyện ủy Giao Thủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Về dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy.

anh tin bai

Huyện Giao Thủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI

      Trong 10 năm qua huyện Giao Thủy đã nghiêm túc triển khai việc học tập, tiếp thu Nghị quyết của TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương pháp luật của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm sát với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Huyện ủy đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 22 của BCH TW Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, Nghị quyết TW4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong phát triển KTXH kết hợp chặt chẽ với bảo đảm Quốc phòng - An ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quán triệt thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy “ Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường củng cố tiềm lực QPAN, giữ vững môi trường ổn định, tạo cơ sở thuận lợi cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững”. các cấp các ngành nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QPAN gắn với triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều dự án phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực như: Nâng cấp Quốc lộ 37B, Tỉnh lộ 489, triển khai lập quy hoạch thu hút đầu tư. Quá trình phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm lương thực, thực phẩm chất lượng cao được xếp hạng đạt tiêu chuẩn Ocop cấp tỉnh. Quán triệt nghiêm Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư TW khóa XI về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đảng ủy Quân sự huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp về thực hiện công tác quốc phòng và vận động quần chúng. Phối hợp với 2 Đồn Biên phòng và cấp ủy chính quyền 9 xã, thị trấn ven biển xây dựng 9 câu lạc bộ “ Vì sự bình yên tuyến biển” thu hút gần 7.000 hội viên tham gia hoạt động hiệu quả. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã cử 41 đồng chí thuộc đối tượng 2,3 dự các lớp bồi dưỡng kiên thức QPAN tại tỉnh và quân khu. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 5.000 cán bộ các cấp, hơn 1.000 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo, giáo dục QPAN cho hơn 10.000 học sinh. Từ đó làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

     Tại hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận về công tác xây dựng tư tưởng chính trị, tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI đối với các cấp, các ngành, các lực lượng trên địa bàn huyện, qua đó nhằm quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng trong thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận HN

    Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định Nghị quyết TW8 khóa XI là chủ trương lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, LLVT và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, nhất là các chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an và Biên phòng cùng các lực lượng, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ vững ANCT, TTATXH, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm trên địa bàn./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy