image banner

PHÒNG TƯ PHÁP

Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ:

Họ và tên: Trần Minh Tuân
Ngày, tháng. năm sinh: 20/9/1978
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung
Số điện thoại: 0914798398

 Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Ngày, tháng. năm sinh: 01/7/1992
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0984219789
 anh tin bai   Họ và tên: Nguyễn Văn Chuân
Ngày, tháng. năm sinh: 02/5/1970
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0977720658