image banner

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Họ và tên: Hoàng Mạnh Thuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 13/3/1964
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0982935866
Họ và tên: Đỗ Danh Trứ
Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1962
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0989652651

 
Họ và tên: Đinh Quốc Doanh
Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1964
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0915190967
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuyên
Ngày, tháng, năm sinh: 08/4/1982
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0913428689

 
Họ và tên: Phùng Thị Nhung
Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1970
Chức vụ: Phát thanh viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0397701343
Họ và tên: Phạm Thị Bích Nụ
Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1982
Chức vụ: Thư viện viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0984429235


Họ và tên: Phạm Minh Độ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1977
Chức vụ: Huấn luyện viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0967145986

 
Họ và tên: Lê Thị Huyền
Ngày, tháng, năm sinh: 18/7/1988
Chức vụ: Tuyên truyền viên
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0981437633
 
Họ và tên: Trần Duy Thanh
Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1986
Chức vụ:
Trình độ chuyên môn:  Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0917686285
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1986
Chức vụ: Kế toán viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:  Trung cấp
Số điện thoại: 0366189501
 
Họ và tên: Trần Quốc Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1988
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0977650839
 
Họ và tên: Hoàng Thị Mai
Ngày, tháng, năm sinh: 11/7/1970
Chức vụ: Biên dịch viên- phóng viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0838268899
 
Họ và tên: Hoàng Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 28/6/1966
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0986458947
 
Họ và tên: Bùi Phương Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1981
Chức vụ: Phóng viên biên tập - tuyên truyền viên
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0986396024
 
Họ và tên: Lại Đăng Khoa
Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1979
Chức vụ: Kỹ Thuật viên
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0987806837
 
Họ và tên: Trần Quốc Việt
Ngày, tháng, năm sinh: 25/5/1982
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0353338757
 
Họ và tên: Trần Tuấn Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1982
Chức vụ: Kỹ Thuật viên
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0986771369
 
Họ và tên: Trần Thị Lý
Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1983
Chức vụ: Biên tập viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0976435430
Họ và tên: Phạm Hữu Thông
Ngày, tháng, năm sinh: 24/4/1987
Chức vụ: 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0919895582