image banner

image advertisementPHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;
Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ: 

  Họ và tên: Trần Quang Hưng
Ngày, tháng. năm sinh: 27/9/1978
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Bảo vệ thực vật
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung 
Số điện thoại:  0987165200

 
Họ và tên: Lê Văn Huấn
Ngày, tháng. năm sinh: 18/10/1986
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ bảo vệ thực vật
Trình độ chính trị:Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi, tổng hợp chăn nuôi, thú ý, lâm nghiệp, tổng hợp chung
Số điện thoại: 0979189078

 
anh tin bai
Họ và tên: Vũ Thị Mai
Ngày, tháng. năm sinh:03/7/1986
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trồng trọt - BVTV, Chăn nuôi - Thú y, Thủy sản, HTX
Số điện thoại:0979137929
anh tin bai
Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Ngày, tháng. năm sinh: 16/02/1994
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ chính trị:Trung cấp
Số điện thoại: 0352031280

anh tin bai

Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ
Ngày, tháng. năm sinh: 04/12/1987
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng Thủy sản
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi thủy sản
Số điện thoại: 0986619386
 anh tin bai Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh
Ngày, tháng. năm sinh: 11/07/1995
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi thủy sản
Số điện thoại: 0967512340
 anh tin bai Họ và tên: Mạc Thị Kim Tuyến
Ngày, tháng. năm sinh: 03/4/1982
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ khoa học cây trồng
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Khuyến nông
Số điện thoại: 0919745496
 anh tin bai Họ và tên: Phan Việt Anh
Ngày, tháng. năm sinh:18/2/1998
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đê điều, Thuỷ lợi, Phòng Chống thiên tai và TKCN, diêm nghiệp, ngành nghề nông thôn
Số điện thoại:0356314567