image banner

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ:

 

Đồng chí: Vũ Thanh Tình

 Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1963

Chuyên ngành đào tạo: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung
Số điện thoại: 
 anh tin bai Họ và tên: Phùng Hữu Thảo
Ngày, tháng. năm sinh: 20/10/1988
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách Công nghệ thông tin, bưu chính chuyển phát, báo chí xuất bản, viễn thông, giải quyết thủ tục hành chính
Số điện thoại:  0915430368
   Họ và tên: Nguyễn Cao Cường
Ngày, tháng. năm sinh: 1969
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách công tác bảo tồn, bảo tàng, du lịch
Số điện thoại:  0915430368
   Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Ngày, tháng. năm sinh: 15/02/1988
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn thư, hành chính
Số điện thoại:  0986019261