image banner

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY

                             

Đồng chí: Tô Xuân Hiển

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 1964

Quê quán: Xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo:Thạc sỹ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 

                               
                             

Đồng chí: VŨ THỊ TUYẾT MINH

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện

Ngày, tháng, sinh: 04/8/1978

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: