image banner

image advertisementLịch sử Đảng bộ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, giai đoạn 1930 - 2005

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN
HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH
(1930-2005)

------
Chịu trách nhiệm xuất bản
Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy khóa XXIII


Giao Thuỷ là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nam Định, nơi sông Hồng đổ ra biển Đông qua cửa Ba Lạt. Trải qua mấy trăm năm, mảnh đất này đã được hình thành từ phù sa màu mỡ của sông Hồng và dưới bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của bao thế hệ người dân Giao Thuỷ cùng với lòng quả cảm, kiên cường trong đấu tranh chinh phục thiên nhiên và đấu tranh chống giặc ngoại xâm, quê hương Giao Thuỷ đã không ngừng đổi thay và phát triển ngày càng rạng rỡ như ngày hôm nay.

Trải qua mấy thế kỷ đấu tranh và xây dựng quê hương, nhân dân Giao Thuỷ luôn luôn thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước nồng nàn, ý chí quyết tâm  cao, cùng với tinh thần đoàn kết để tạo lập sức mạnh cộng đồng và lòng nhân ái bao la... Đặc biệt từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đến nay, những truyền thống và phẩm chất tốt đẹp ấy của con người Giao Thuỷ càng được phát huy và nhân lên gấp bội. Đảng bộ huyện Giao Thuỷ ra đời đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong huyện lập nên những kỳ tích mới: góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng 8-1945, đánh thắng 2 đế quốc xâm lược đầu sỏ, thống nhất Tổ quốc và giành nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, làm cho quê hương Giao Thuỷ không ngừng đổi thay cùng cả nước tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đời sống của các tầng lớp nhân dân trong huyện ngày càng được cải thiện, ấm no và hạnh phúc.

Ghi lại quá trình hình thành và phát triển của mảnh đất, con người Giao Thuỷ với truyền thống cách mạng quý báu là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Càng quan trọng và cần thiết hơn khi cần ghi lại chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đỗi vẻ vang và tự hào với những chiến công hiển hách trong đấu tranh, những thành tựu to lớn trong xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân Giao Thuỷ kể từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đến nay. Đây sẽ là tài liệu nghiên cứu và giáo dục truyền thống cách mạng quan trọng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Giao Thuỷ mãi mãi sau này, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện (nhất là thế hệ trẻ) càng tự hào hơn và trách nhiệm cao hơn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng và bảo vệ quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có nghị quyết và xây dựng kế hoạch sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Trải qua thời gian làm việc công phu, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đến nay cuốn "Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thuỷ giai đoạn 1930-2005" đã hoàn thành, xin trân trọng giới thiệu với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện và bạn đọc gần xa.

Dưới đây là liên kết tải về toàn văn "Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy".
TẢI VỀ