image banner

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý Dự an đầu tư xây dựng

 


Họ và tên:Nguyễn Văn Phòng
Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1962
Chức vụ: Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0914191289