image banner

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý Dự an đầu tư xây dựng

 

anh tin bai
 
Họ và tên: Nguyễn Hải Châu
Ngày, tháng. năm sinh: 29/3/1993
Chức vụ: Phó trưởng Ban phụ trách ban
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng công trình giao thông
Trình độ chính trị:Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: quản lý giao thông vận tải
Số điện thoại:  0886965888