image banner

Các Ban xây dựng Đảng

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

Đồng chí: Lương Xuân Vĩnh

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  04/11/1964

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Nhiệm vụ: Trưởng ban bảo vệ CSSK cán bộ, phụ trách chung

Số điện thoại cơ quan: 02283.895.106

 anh tin bai

Đồng chí: Phùng Hữu Thiên

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  04/11/1964

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp

Nhiệm vụ: Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban bảo vệ CSSK cán bộ, phụ trách công tác tổ chức đảng và đảng viên

Số điện thoại : 0914284101

 
anh tin bai

 Họ và Tên: Phùng Thị Quỳnh

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1984

Chức vụ:  Phó trưởng Ban Tổ chức

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công phụ trách:

Số điện thoại: 0942262186

 anh tin bai

Đồng chí:Nguyễn Thị Mai Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1980

Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổ chức đảng và đảng viên

Số điện thoại :0336653553

 anh tin bai

Đồng chí:Nguyễn Minh Tâm

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1970

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

Số điện thoại: 0945020727

 anh tin bai

Đồng chí: Nguyễn Quý Nghị

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày, tháng, năm sinh:11/10/1983

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổ chức đảng và đảng viên

Số điện thoại : 0977558609

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Đồng chí: Bùi Văn Khôi

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  03/10/1975

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Thạc sỹ Văn học Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ:  Phụ trách chung

Số điện thoại : 0989.650.169 

 

 anh tin bai

Đồng chí: Vũ Phương Nhung

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  24/9/1980

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ: 

Số điện thoại : 0984660061

 anh tin bai

Đồng chí: Phan Văn Năng

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  27/10/1973

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ: 

Số điện thoại : 0982895539

 anh tin bai

Đồng chí: Vũ Xuân Kiên

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1963

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ:  

 Số điện thoại : 0979596584

 anh tin bai

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  07/9/1985

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ:  

Số điện thoại : 0972422565

 

Đồng chí: Đặng Thị Huyền

Chức vụ: Kiểm tra viên chính Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  10/9/1974

Chuyên ngành đào tạo: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ:  

Số điện thoại : 0988612072

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 anh tin bai

Đồng chí: Nguyễn Kim Khuyến

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

Ngày, tháng, năm sinh:  30/10/1966

Chuyên ngành đào tạo: Đại học Chính trị, Đại học kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ:  Phụ trách chung

Số điện thoại : 0912165375

 
anh tin bai

Đồng chí: Doãn Thị Hải

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  24/02/1980

Chuyên ngành đào tạo:  Đại học sư phạm - ngành Giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ:  Phụ trách lĩnh vực tuyên truyền

Số điện thoại : 0384525722

 anh tin bai

Đồng chí: Lưu Văn Kiên

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh:  17/5/1976

Chuyên ngành đào tạo:  Đại học chuyên ngành trồng trọt

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ:  Phụ trách lĩnh vực khoa giáo

Số điện thoại : 0968330566

 anh tin bai

 Đồng chí: Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày, tháng, năm sinh: 

Chuyên ngành đào tạo:  Đại học chuyên ngành lịch sử Đảng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ: Văn thư tổng hợp

Số điện thoại : 083938423

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY


   

Đồng chí: Vũ Thị Tuyết Minh

Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 04/8/1978

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ: Phụ trách chung

Số điện thoại : 0982894308

 anh tin bai

Đồng chí: Cao Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 27/3/1981

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sỹ kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Tôn giáo, tổng kết, sơ kết, báo cáo chuyên đề

Số điện thoại : 0973596568

 anh tin bai

Đồng chí: Vũ Xuân Nhật

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày, tháng, năm sinh: 12/9/1979

Chuyên ngành đào tạo:  Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác dân vận

Số điện thoại : 0397542077

 anh tin bai

Đồng chí: Vũ Huyền Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày, tháng, năm sinh:  23/3/1995

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sỹ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: 

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác dân vận

Số điện thoại : 0979254463