image banner

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển
Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ

Họ và tên: Trần Thị Ngát
Ngày, tháng. năm sinh: 20/02/1987
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung, lãnh đạo cơ quan 
Số điện thoại: 0976804520
 
anh tin bai
Họ và tên:Doãn Phi Trường
Ngày, tháng. năm sinh: 27/5/1987
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách đất đai, môi trường các xã: Giao Hải, Giao Long, TT Quất Lâm, Giao Thịnh, Giao Tiến, Giao Phong, Giao Tân, Giao Nhân, Giao Châu, Giao Yến, Bạch Long
Số điện thoại: 0987574275

Họ và tên: Nguyễn Hải Toàn
Ngày, tháng. năm sinh: 23/7/1986
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại: 0886571888
Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Ngày, tháng. năm sinh: 16/2/1994
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại: 0352031280
 anh tin bai  Họ và tên:Đỗ Mai Nhung
Ngày, tháng. năm sinh: 20/9/1994
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại:0941142988