image banner

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

  Họ và Tên: Nguyễn Văn Ba
Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1980
Chức vụ: Phó chánh Văn Phòng phụ trách Văn phòng 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 0977018009

 Họ và Tên: Đinh Quang Huy
Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1980
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 
anh tin bai
Họ và Tên: Phùng Văn Trung
Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1986
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 0974851827
Họ và Tên: Doãn Văn Thái
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1990
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân toán tin ứng dụng
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 0966414000

Họ và Tên: Nguyễn Minh Diệu
Ngày, tháng, năm sinh: 04/03/1996
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Biên tập
Số điện thoại: 0982403996
   Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh
Ngày, tháng. năm sinh: 15/02/1967
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Trình độ chính trị: trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: kế toán
Số điện thoại: 0982846035