image banner
Mời họp

image advertisementVăn phòng Huyện ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Lượt xem: 1460
       Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. BTV, Thường trực cấp ủy tập trung lãnh đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, Văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị xây dựng đề án, báo cáo trình cấp ủy, thẩm định, tham gia có chất lượng đối với các báo cáo, đề án trình cấp ủy. Nâng cao chất lượng văn bản hóa các chỉ đạo của cấp ủy, gắn với tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Đồng thời nâng cao chất lượng mọi mặt công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

         Văn phòng Huyện ủy tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

         Xác định công tác tham mưu tổng hợp là nhiệm vụ quan trọng, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện. Do đó, Văn phòng Huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chuyên viên trong cơ quan phụ trách đảm nhận giúp việc biên tập, tổng hợp trên từng lĩnh vực công tác của đơn vị. Trong tham mưu tổng hợp đã kiểm tra, xem xét các chất lượng thông tin, đảm bảo chính xác, cụ thể. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc tham mưu soạn thảo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy đảm bảo đúng hình thức, thể thức văn bản theo hướng dẫn. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, BTV, Thường trực Huyện ủy.

anh tin bai

Đồng chí Phùng Hữu Quân - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy báo cáo công tác văn phòng cấp ủy năm 2023

         Trong năm 2023, Văn phòng Huyện ủy cùng với các Ban xây dựng Đảng tham mưu giúp Thường trực và BTV dự thảo và trình ban hành hơn 850 văn bản các loại. Triển khai sao lục 48 văn bản của Trung ương, tỉnh gửi tới các đồng chí cấp ủy viên, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện để quán triệt, triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác văn thư, lưu trữ được duy trì theo quy định. Tiếp nhận văn bản đến, gửi văn bản đi, tổ chức nhân sao, in ấn, phát hành các loại văn bản, bảo quản tài liệu phông lưu trữ, lưu trữ tài liệu mật. Cùng với đó, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy duy trì nề nếp chế độ giao ban công tác hàng tháng, quý với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện, tổ chức làm việc với 9 Chi bộ, cơ quan thuộc huyện để nắm tình hình, kết quả đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan. Tham mưu tổ chức 9 kỳ họp BCH, 21 kỳ họp BTV, 46 kỳ họp của Thường trực Huyện ủy. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận... của cấp trên. Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại cấp huyện giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của huyện với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023.

         Với những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2023 Chi bộ Văn phòng Huyện ủy được BTV Huyện ủy đánh giá tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể cơ quan Văn phòng Huyện ủy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Chánh Văn phòng Huyện ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024

         Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. BTV, Thường trực cấp ủy tập trung lãnh đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, Văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị xây dựng đề án, báo cáo trình cấp ủy, thẩm định, tham gia có chất lượng đối với các báo cáo, đề án trình cấp ủy. Nâng cao chất lượng văn bản hóa các chỉ đạo của cấp ủy, gắn với tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Đồng thời nâng cao chất lượng mọi mặt công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy từ huyện đến các xã, thị trấn. Đồng thời, mỗi cán bộ làm công tác văn phòng không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu cho lãnh đạo sát, đúng với nhiệm vụ địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội chung của huyện./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy