image banner

Công khai các TTHC quá hạn năm 2022 huyện Giao Thủy đối với cấp huyện cấp xã

thi trấn quá hạn đã gộp.pdf

Phiếu Xin Lỗi 14 TTHC Quá Hạn.pdf

thị trấn 2022.pdf

Danh Mục hồ sơ Quá Hạn.pdf