image banner

Trung tâm Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội

Trung tâm Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội

 

Họ và tên: Roãn Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1975
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Y tế phụ trách Trung tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế Công cộng
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0945027627
Họ và tên: Hoàng Văn Viện
Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1965
Chức vụ: Nhân viên tư vấn Methadone
Trình độ chuyên môn: Y sỹ cao đẳng
Trình độ chính trị: 
Số điện thoại: 0988531454

 
Họ và tên: Hoàng Thị Trung Kiên
Ngày, tháng, năm sinh: 09/8/1980
Chức vụ: Nhân viên cấp phát thuốc Methadone
Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng, Dược sỹ Trung cấp
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0912616078
Họ và tên: Lê Văn Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1980
Chức vụ: Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0918276711

 
Họ và tên: Đỗ Xuân Liệu
Ngày, tháng, năm sinh: 29/9/1986
Chức vụ: Nhân viên hỗ trợ khám bệnh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp y
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0982317882
 
 
Họ và tên: Phạm Thị Diệp
Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1986
Chức vụ: Hành chính
Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
Trình độ chính trị:
Số điện thoại: 0979617686