image banner

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY

       
       

ĐỒNG CHÍ: DOÃN QUANG HÙNG

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1978

Quê quán: xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Tiến sỹ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    a)     Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của UBND huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan. Cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện về lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện.

    b)   Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phụ trách các lĩnh vực: Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền; công tác nội chính; quốc phòng - an ninh; công tác thi đua khen thưởng; công tác quy hoạch; kế hoạch; điều hành ngân sách; quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng trong từng thời điểm Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

    c)    Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện; Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban An toàn giao thông huyện; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng; Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh An toàn thực phẩm; Trưởng Ban chỉ đạo quản dự án ISO 9001:2015 huyện và Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo quy định.

     d)   Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các cơ quan: Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Ba Lạt, Đồn Biên phòng Quất Lâm.

    e)    Giữ mối liên hệ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện.

  
       

               ĐỒNG CHÍ: CAO THÀNH NAM

              Chức vụ: Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

              Ngày, tháng, sinh: 04/01/1973
              
              Quê quán: Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

              Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    a)    Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Chủ tịch về các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách;  cùng với Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về những vấn đề Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

    b)   Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giao thông của huyện; quy hoạch, kế hoạch phát triển nông thôn, nông lâm, ngư nghiệp, kế hoạch phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn, quy hoạch xây dựng các xã, thị trấn.

    c)     Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực: Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển nghề, làng nghề; thương mại - dịch vụ;  đăng ký kinh doanh, quản thị trường, xây dựng, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, điện lực, công tác đổi mới sắp xếp các doanh nghiệp, quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thống kê; nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngành nghề nông thôn, chương trình nước sạch, hoạt động của Hợp tác doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tín dụng nhân dân.

    d)   Làm Chủ tịch hội đồng Khoa học và công nghệ của huyện; Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

    e)    Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách.

     f)  Phụ trách những lĩnh vực được ủy quyền thuộc các quan: Phòng Tài chính -  Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án huyện, Chi cục Thống kê, Chi Cục thuế khu vực Xuân Thủy, Kho bạc Nhà nước, Điện lực, Đội Quản thị trường số 4, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong huyện, Hạt quản lý đê Giao Thủy, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy, các Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

     g)  Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các xã Giao Phong, TT Quất Lâm.

     h)  Giữ mối liên hệ với các quan của Tỉnh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

     i)    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

 
 
       
              ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN TIẾN TÙNG
 
              Chức vụ: Huyện ủy viên -  Phó Chủ tịch UBND huyện
 
              Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1972
 
              Quê quán: Xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
 
              Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 
              Trình độ chính trị: Cao cấp

    a)    Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Chủ tịch về các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách;  cùng với Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về những vấn đề Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

    b)    Giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục - y tế; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tài nguyên - môi trường.

    c)   Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng (thuộc lĩnh vực của HĐND&UBND huyện), Tài nguyên môi trường, đăng quyền sử dụng đất, ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Giáo dục - Đào tạo, Y tế - Dân số, Công tác Chữ thập đỏ, Chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và các lĩnh vực khác, phụ trách các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu thuộc lĩnh vực được phân công.

    d)   Giải quyết khiếu nại - tố cáo thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách.

    e)   Làm trưởng Ban chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện;

    f)    Phụ trách những lĩnh vực được ủy quyền thuộc các quan: Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, phòng Tài nguyên Môi trường, Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế, Hội Chữ thập đỏ, các trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX huyện, Trung tâm Y tế, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Giao Thủy.

     g)  Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các xã Giao An, Giao Thiện.

     h)  Giữ mối liên hệ với các quan của Tỉnh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

     i)    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

 

           anh tin bai

           Đồng chí: Vũ Văn Chương

           Chức vụ: Huyện ủy viên  - Phó Chủ tịch UBND huyện

            Ngày, tháng. năm sinh: 11/8/1974

           Quê quán: Xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

           Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

           Trình độ chính trị: Cao cấp

    a)    Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Chủ tịch về các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách;  cùng với Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về những vấn đề Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

     b)   Làm Trưởng Ban chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật; Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện.

     c)   Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực: Nội vụ, Tư pháp, Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Lao động, TB&XH, Dạy nghề, Kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tin - Truyền thông, Bưu điện, Phát thanh - Truyền thanh, công tác bảo hiểm, công tác thi hành án, Công tác cải cách hành chính, Công tác tôn giáo, Chương trình chuyển đổi số; gia đình trẻ em và các lĩnh vực hội khác, phụ trách các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu thuộc lĩnh vực được phân công.

     d)   Giải quyết khiếu nại - tố cáo thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách.

     e)   Phụ trách những lĩnh vực được ủy quyền thuộc các quan: Phòng Nội vụ, pháp, Lao động - TB&XH, Văn hoá - Thông tin, Chi cục thi hành án Dân sự, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Trung tâm Bảo trợ PCTNXH, Bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa, Bảo hiểm hội huyện, Bưu chính, Viễn thông, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách hội.

     f)   Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các xã Giao Hà, Bình Hòa.

     g)  Giữ mối liên hệ với các quan của Tỉnh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; Giữ mối liên hệ của UBND huyện với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện và các Hội theo quy định.

     h)   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.