image banner

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

 

Họ và tên: Tô Quốc Khánh
Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1980
Chức vụ: Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0944021260
Họ và tên:Phan Văn Khoa
Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1964
Chức vụ:Phó giám đốc
Trình độ chuyên môn: bác sỹ thú y
Trình độ chính trị:  Trung cấp
Số điện thoại:0986663463

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu
Ngày, tháng, năm sinh:29/5/1980
Chức vụ: Viên chức
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư nông học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại:0976835003
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Hòa
Ngày, tháng, năm sinh:11/11/1984
Chức vụ:Viên chức
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư nông học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0988084264

 
Họ và tên:Mai Văn Tú
Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1987
Chức vụ:Viên chức
Trình độ chuyên môn:bác sỹ thú y
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0975744236