image banner
Mời họp

image advertisement

Giao ban Thường trực HĐND huyện Giao Thủy với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
Lượt xem: 312
        Nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn năm 2023: Chủ động phối hợp với UBND huyện, xã, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, xã, thị trấn trong năm 2023 và kỳ họp chuyên đề giải quyết công việc phát sinh đột xuất (nếu có) với mục tiêu nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn. 

          Hội đồng nhân dân huyện Giao Thủy tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí UVBTV huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn đã về dự.

anh tin bai

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

         Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Tích cực, chủ động tham mưu cho HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các xã, thị trấn thông qua việc ban hành và tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, xã, thị trấn. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện, UBND xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan, tổ chức thành công các kỳ họp HĐND 2 cấp. Qua 6 kỳ họp HĐND huyện đã thông qua 53 Nghị quyết, các Nghị quyết và hồ sơ kỳ họp HĐND huyện đã được gửi Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 130 kỳ họp, trong đó 88 kỳ họp thường lệ theo luật định; 42 kỳ họp chuyên đề, giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Tại kỳ họp HĐND xã, thị trấn đã thông qua 537 Nghị quyết, quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy, quyết định đầu tư xây dựng cơ bản và các vấn đề quan trọng khác của địa phương thuộc thẩm quyền HĐND. Các Nghị quyết được thông qua đều đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý thu, chi nguồn đầu tư xây dựng cơ bản và đóng góp xã hội hóa năm học 2019- 2020 và năm học 2020- 2021 tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn. Năm 2022, Thường trực HĐND huyện tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến giám sát 2 chuyên đề: Việc thực hiện chế độ công khai của UBND xã, thị trấn theo quy định của pháp luật và Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI; việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với đối tượng gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, giám sát thường xuyên, giám sát theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh triển khai đúng quy định. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ các Ban HĐND huyện đã tổ chức 6 cuộc họp để nghiên cứu thẩm tra các báo cáo, kế hoạch, chủ trương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2021 và kỳ họp chuyên đề. Ban Pháp chế HĐND huyện đã thẩm tra Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ. Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm 2021 - 2026. Thẩm tra tờ trình của UBND huyện về quyết định chủ trương đầu tư 21 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 10 tháng năm 2022 HĐND huyện đã tổ chức 16 buổi tiếp công dân, nhận 4 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân.

         Nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn năm 2023: Chủ động phối hợp với UBND huyện, xã, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, xã, thị trấn trong năm 2023 và kỳ họp chuyên đề giải quyết công việc phát sinh đột xuất (nếu có) với mục tiêu nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. Dự kiến trong năm 2023, Thường trực HĐND huyện tiếp tục triển khai các nội dung có liên quan đến giám sát 4 chuyên đề: Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác hỗ trợ bồi thường GPMB, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã, thị trấn giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện các khoản thu, chi ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện năm học 2021 - 2022. Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề năm 2023; thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tại các kỳ họp HĐND huyện. Tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả mà HĐND từ huyện đến xã, thị trấn đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quy chế hoạt động của HĐND để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định; tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND, nâng cao chất lượng giám sát, cũng như tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến kiến nghị của cử tri. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ cùng cấp. Đề nghị UBND huyện, xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND. Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2022, HĐND huyện, các xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy