image banner
Mời họp

Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
Lượt xem: 172

01_Quyet_dinh_phe_duyet_De_an.pdf

04_Ban_do_phuong_an_SX_VLXD.pdf

03a_Ban_do_TNKS_VLXD.pdf

03_Ban_do_hien_trang_SX_VLXD.pdf

02_De_an_kem_theo.pdf