image banner
Mời họp

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII.
Lượt xem: 512
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng để NQ của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

     Tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII. Hội nghị được kết nối hơn 11.660 điểm cầu trên toàn quốc với hơn một triệu đại biểu tham gia. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Các đồng chí trong Ban Bí thư, Ủy viên BCH TW, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội. Tại điểm cầu huyện Giao Thủy, đồng chí Phạm Quang Ái- TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện tham dự hội nghị.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành học tập, tiếp thu Nghị quyết.

     Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các bộ, ban ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị sớm đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

anh tin bai

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII

       Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/7 với 4 chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chuyên đề về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt đã làm rõ các nội dung về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, quan điểm của Đảng, Nhà nước cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý và sử dụng đất phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trọng tâm là sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm khác có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển KTXH nhanh, bền vững, đảm bảo QPAN, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

      Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng nhân dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa"./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy