image banner
Mời họp

image advertisement

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K65-B5 huyện Giao Thủy khóa XIII niên khóa 2021-2023.
Lượt xem: 416
Sau 2 năm học tập, 61 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K65 - B5 khóa XIII huyện Giao Thủy niên khóa 2021 - 2023 đã tập trung nghiên cứu, hoàn thành chương trình đào tạo. Kết quả 100% học viên đỗ tốt nghiệp loại khá, giỏi, trong đó có 11 học viên xuất sắc. Đặc biệt có 1 học viên đạt giải Ba trong cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới do Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức năm 2023.
anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện, Trường Chính trị Trường Chinh và học viên

dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT - Hành chính K65-B5

Trung tâm Chính trị huyện và Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K65 – B5 khóa XIII huyện Giao Thủy niên khóa 2021 - 2023. Dự lễ bế giảng có Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó GĐ Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Phượng - Giảng viên, đồng chủ nhiệm lớp báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập

Sau 2 năm học tập, 61 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K65 - B5 khóa XIII huyện Giao Thủy niên khóa 2021 - 2023 đã tập trung nghiên cứu, hoàn thành chương trình đào tạo gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân. Tình hình nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành và nghiên cứu viết tiểu luận tốt nghiệp. Theo đánh giá của trường Chính trị Trường Chinh tỉnh, các học viên đều tập trung cao trong quá trình học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết bài thu hoạch được, trong đó nhiều bài xuất sắc được đánh giá cao. Kết quả 100% học viên đỗ tốt nghiệp loại khá giỏi, trong đó có 11 học viên xuất sắc. Đặc biệt có một học viên đạt giải ba trong cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới do Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Lễ bế giảng

 Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh và đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của 61 học viên trong hai năm qua. Trong quá trình học tập, nghiên cứu các học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trong huyện đã được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung về kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, các lĩnh vực của đời sống và tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương hiện nay nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị công tác. Với những kiến thức cơ bản đã học tập, các đồng chí nhấn mạnh đây mới là phần lý luận, vì vậy khi trở về với cơ quan đơn vị, địa phương công tác cần vận dụng cho phù hợp với từng tình huống thực tiễn tạo được niềm tin của nhân dân và cơ quan đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây cũng là điều kiện để các đồng chí tiếp tục học tập cao hơn nữa trong thời gian tới./.

anh tin bai

Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh

trao thưởng học viên đạt giải cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

anh tin bai

Đại diện lớp học tặng hoa tri ân Trung tâm Chính trị huyện sau khi hoàn thành khóa học

 
anh tin bai

Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh trao bằng tốt nghiệp học viên xuất sắc

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy