image banner
Mời họp

image advertisement

Văn bản số 6675/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ v/v hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 106
6675-btnmt-dkdlttdd_Signed.pdf