image banner
Mời họp

image advertisement

Văn bản số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Lượt xem: 57
nq18tw.pdf