image banner
Mời họp

image advertisement

Văn bản số 1753/HD-STC của Sở Tài Chính tỉnh Nam Định v/v hướng dẫn thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản, trụ sở làm việc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã
Lượt xem: 98
HD-SX-TSC-DVHC-2023-2030-chung1-.pdf