image banner
Mời họp

image advertisement

Thông báo số 817-TB/TU của Tỉnh ủy Nam Định về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 50
CamScanner-2023-08-15-15.07.pdf