image banner
Mời họp

image advertisement

Hướng dẫn số 2124/HD-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định v/v hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 84
HD-cua-SNV-ve-sap-xep-DVHC-2023-2025-18.8.pdf