image banner
Mời họp

image advertisement

Công văn số 2772/SNV-XDCQ của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định v/v hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 249
171.-HD-CUA-SNV-LAY-Y-KIEN-CU-TRI-01.11.2023-.pdf