image banner
Mời họp

image advertisement

Công văn số 1781/STC-NS của Sở Tài chính tỉnh Nam Định v/v hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 88
27.08-Huong-dan-thuc-hien-sap-xep-DVHC-cap-huyen-cap-xa-giai-doan-2023-2030.pdf