image banner
Mời họp

image advertisement

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp để thông qua Đề án sắp xếp đơn vị vị hành chính cấp xã huyện Giao Thuỷ giai đoạn 2023 – 2025
Lượt xem: 309
Ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-cua-cu-tri-va-to-chuc-Ky-hop-HDND-cac-cap-de-thong-qua-De-an-ban-chuan-1-.pdf