Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 557
  • Trong tuần: 16,573
  • Tất cả: 13,533,536
Lượt xem: 2599

ĐƯA NGHỊ QUYẾT 21/NQ-TW VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀO CUỘC SỐNG

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết đã đưa ra các quan điểm:

- Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

- Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

- Chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân; giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật; giữa việc mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật mới với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

- Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

- Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với tỉnh Nam Định, theo số liệu của Cục Thống kê cho thấy: tổng tỷ suất sinh năm 2016 là 2,5 con (Trung bình mỗi người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,5 con) tức là một trong những tỉnh có mức sinh cao. Vì vậy vẫn cần phải tăng cường vận động giảm sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020 và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao “Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con”.

TT-GD