image banner
Mời họp

Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Lượt xem: 356

PHỤ LỤC KÈM THEO KH.pdf

KH CHUYỂN ĐỔI VTCT NĂM 2022.pdf