image banner
Mời họp

image advertisement

Huyện Giao Thủy triển khai công tác lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.
Lượt xem: 400
Căn cứ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, UBND huyện Giao Thủy tiến hành sắp xếp 3 đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 gồm thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn, Giao Tiến.  Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí Thường trực Huyện ủy yêu cầu 3 xã niêm yết danh sách cử tri; thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri và công khai danh sách các Tổ trước ít nhất 2 ngày trước ngày lấy ý kiến cử tri, nhận tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri trước ngày 11/12/2023. Hoàn thành lấy ý kiến cử tri trước ngày 22/12/2023, trong đó tập trung tổ chức lấy ý kiến cử tri vào Chủ nhật, ngày 17/12/2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. 

 

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị.

Theo quy định tại Nghị quyết số 35 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2030, huyện Giao Thủy có một thị trấn thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, căn cứ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, UBND huyện Giao Thủy tiến hành sắp xếp 3 đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 gồm thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn, Giao Tiến (trong đó thị trấn Ngô Đồng thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025).

anh tin bai

 Hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến cử tri đối với

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Hiện nay, xã Hoành Sơn có diện tích tự nhiên 5,81 km2, đạt 27,67% so với tiêu chuẩn; quy mô dân trên 10 nghìn người, đạt 131% so với tiêu chuẩn, xã Giao Tiến có diện tích tự nhiên 8,74 km2, đạt trên 41% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số trên 18,5 nghìn người, đạt hơn 231% so với tiêu chuẩn và thị trấn Ngô Đồng có diện tích tự nhiên 2,78 km2, đạt 19,86% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là trên 7.800 người, đạt hơn 98% so với tiêu chuẩn. Như vậy, so với tiêu chuẩn, cả 3 xã Hoành Sơn, Giao Tiến, thị trấn Ngô Đồng đều không đạt về diện tích tự nhiên, riêng thị trấn Ngô Đồng đều không đạt cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Do đó, huyện Giao Thủy đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành cấp chính cấp xã huyện Giao Thủy giai đoạn 2023-2025 và Phương án thành lập đơn vị hành chính đô thị cùng cấp mới dự kiến đặt tên là thị trấn Giao Thủy trên cơ sở 3 xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Thị trấn Ngô Đồng. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Giao Thủy có diện tích tự nhiên 17,33 km2, đạt 123,8% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số gần 37 nghìn người, đạt trên 461% so với tiêu chuẩn. Sau khi sắp xếp, huyện Giao Thủy sẽ có 20 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 2 đơn vị thị trấn gồm thị trấn Quất Lâm, thị trấn Giao Thủy và 18 đơn vị xã, giảm 2 xã so với trước đây.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

Ba đơn vị, thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn, xã Giao Tiến có vị trí địa lý thuận lợi; có sự tương đồng về phong tục, tập quán, lịch sử quá trình hình thành phát triển, truyền thống, văn hóa, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, sau khi sáp nhập sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi phát huy nguồn đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Căn cứ nội dung hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp lại giai đoạn 2023-2025, đối tượng lấy ý kiến đợt này là cử tri 3 xã Hoành Sơn, Giao Tiến, thị trấn Ngô Đồng, có từ đủ 18 tuổi trở lên được ghi trong Giấy khai sinh, tính đến ngày UBND cấp xã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không vi phạm pháp luật được lập trong danh sách. Để thực hiện thành công Đề án sắp xếp 3 đơn vị thị trấn Ngô Đồng, Hoành Sơn, Giao Tiến thành một đơn vị hành chính mới và tỷ lệ cử tri tán thành đạt từ 80% trở lên; 3 xã tập trung rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri và công khai danh sách tại nhà văn hóa các xóm, tổ dân phố và trụ sở UBND xã trong thời gian từ ngày 11/11 đến ngày 11/12/2023. Theo Kế hoạch, việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo xóm, tổ dân phố của từng đơn vị; hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình với nội dung sắp xếp 3 đơn vị hành chính: thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn, xã Giao Tiến để thành một đơn vị hành chính mới theo quy định và tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp là thị trấn Giao Thủy. Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã, thị trấn lập theo hộ gia đình, mỗi hộ gia đình một phiếu ghi đầy đủ danh sách cử tri trong hộ gia đình đó.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo các xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng và các ngành liên quan phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, các xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng và các ngành liên quan đã phát biểu ý kiến về việc lập danh sách cử tri không có mặt tại địa phương; có cơ chế động viên và có kế hoạch sắp xếp vị trí công việc để cán bộ yên tâm công tác, sau khi sáp nhập cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng xứng tầm với quy mô đô thị và ý kiến về quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện sắp xếp sáp nhập, cách thức hoạt động Tổ, nhóm lấy phiếu ý kiến cử tri, công tác đảm bảo ANTT trong ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri và thống nhất mẫu Phiếu lấy ý kiến cử tri, Biên bản kiểm phiếu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, bám sát tình hình thực tế, chủ động và vận dụng linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời phải có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất từng nội dung. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT huyện và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó triển khai có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của huyện.

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các địa phương xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện Đề án sắp xếp lại 3 đơn vị hành chính. Đồng thời yêu cầu UBND các xã Giao Tiến, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng niêm yết danh sách cử tri; thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri và công khai danh sách các Tổ trước ít nhất 2 ngày trước ngày lấy ý kiến cử tri, nhận tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri trước ngày 11/12/2023. Thực hiện theo Công văn của UBND Huyện sẽ hoàn thành lấy ý kiến cử tri trước ngày 22/12/2023, trong đó tập trung tổ chức lấy ý kiến cử tri vào Chủ nhật, ngày 17/12/2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Trong ngày lấy ý kiến cử tri sẽ phân công nhiệm vụ, chia thành các nhóm nhỏ tới từng hộ gia đình lấy ý kiến cử tri; giao cho cán bộ, công chức xã phụ trách các xóm bám sát cơ sở và liên tục cập nhật tình hình lấy ý kiến về UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện qua 3 Tổ công tác của huyện. Công tác kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả phải thực hiện đúng quy trình và hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình Hội đồng nhân dân xã và báo cáo UBND huyện theo quy định và thẩm quyền, đảm bảo Kế hoạch. Công an huyện hướng dẫn rà soát, cung cấp số liệu cử tri chính xác, đúng đối tượng; phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo ANTT; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các địa phương thực hiện việc sắp xếp. Ba Tổ công tác của huyện cùng các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm, HUV phụ trách xã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo và đồng chí Chủ tịch UBND huyện để thống nhất phương án xử lý những tình huống phát sinh./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy