image banner
Mời họp

Huyện Giao Thủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17 của BCH Đảng bộ tình về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai.
Lượt xem: 82
Để hạn chế sai phạm trong quản lý đất đai, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời được thực hiện thường xuyên, không để sai phạm mới phát sinh, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu chính quyền các cấp, cơ quan, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy định trong quản lý đất đai. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai. Tổ chức rà soát đánh giá lại, có giải pháp trong tổ chức thực hiện, có biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong thời gian tới theo Nghị quyết 17, Kết luận 43 của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể; đẩy mạnh giải quyết thủ tục cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân.

UBND huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật quan trọng về quản lý đất đai, đặc biệt là Nghị quyết số 19 ngày 31/10/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17

của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Theo số liệu thống kê, Giao Thủy hiện có tổng diện tích tự nhiên là hơn 23.800 ha, đất nông nghiệp hơn 16.600 ha chiếm gần 70% tổng diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp chiếm hơn 27%, đất chưa sử dụng chiếm hơn 3% tổng diện tích đất tự nhiên. Xác định đất đai luôn là vấn đề phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, do đó tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai là một trong những yếu tố then chốt tác động sâu rộng đến phát triển KTXH, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân. Với đặc điểm tự nhiên đó, Huyện ủy Giao Thủy đã ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường công tác quản lý đất đai. UBND huyện tham mưu cho BTV huyện ủy ban hành nhiều văn bản để tăng cường công tác quản lý về đất đai. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân các nội dung Nghị quyết 17 và Kết luận số 43 của Tỉnh ủy để cán bộ và nhân dân hiểu rõ, nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong quản lý đất đai. Đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lấy công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý về đất đai là nội dung quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, chính quyền hàng năm. Trong 10 năm qua, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã tham mưu và tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý đất đai đối với 12 tổ chức Đảng, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 tổ chức Đảng, đề nghị UBKT Tỉnh ủy xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với một tổ chức Đảng. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý, xử lý kỷ luật về Đảng 28 đồng chí. Từ khi có Nghị quyết 17 đến nay, toàn huyện đã thực hiện 6 cuộc thanh tra tại 7 xã do Thanh tra huyện chủ trì. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Giao Châu, Hồng Thuận, xử lý kỷ luận 7 cá nhân, trong đó có 3 cá nhân bị khởi tố. Sau khi thanh tra và có kết luận thanh tra, cơ bản các địa phương đã chấp hành theo nội dung kết luận, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế. Cùng với đó, UBND huyện quan tâm công tác kiện toàn và chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tham mưu giúp việc công tác quản lý đất đai, nhất là ở cấp xã.

Trong 10 năm qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được đặc biệt quan tâm. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 được UBND tỉnh phê duyệt đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn. Qua triển khai việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại địa bàn huyện có những tiến bộ rõ rệt, quản lý và sử dụng đất đi vào nền nếp, cơ sở dữ liệu về đất đai ngày càng phong phú hơn. Tuy vậy, huyện Giao Thủy cũng nhận thấy công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn mang nặng tính hình thức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn. Trong 10 năm qua, huyện Giao Thủy có 15 dự án được giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng với diện tích hơn 16,6 ha. Tổ chức cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư đối với doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện là 25 dự án với diện tích trên 60,5 ha. Tại 22 xã, thị trấn đã tổ chức 181 phiên đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước gần 1.600 tỷ đồng. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại địa bàn huyện 10 năm qua được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ 17/7/2012 đến nay đã thực hiện thu hồi hơn 98 ha để thực hiện 16 dự án đầu tư tại các xã, thị trấn. Diện tích thu hồi chủ yếu phục vụ các dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, lọi ích công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật đất đai năm 2013. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy trình. Công tác dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp và cấp GCN QSDĐ sau DDĐT được chỉ đạo chặt chẽ nhằm khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Toàn huyện có hơn 6.800 ha diện tích cần cấp đổi GCN, đến nay đã lập hồ sơ cấp đổi đạt trên 98% và ký  giấy chứng nhận đạt trên 45%. Như vây, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm so với so với yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, Công an, Thanh tra, Phòng TNMT, các địa phương đã thảo luận làm rõ những vấn đề sai phạm liên quan đến đất đai, đã được phát hiện xử lý đối với các tổ chức, cá nhân, qua đó nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm Luật Đất đai, hạn chế vi phạm, để lại hậu quả nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật, khởi tố.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại HN

Phát biểu chỉ đạo tại HN, đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy đánh giá cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 10 năm qua theo Nghị quyết 17 của BCH Đảng bộ tỉnh. Tuy vậy, qua kiểm tra vẫn còn nhiều tổ chức cá nhân, cán bộ, đảng viên vi phạm trong quản lý đất đai phải tiến hành kỷ luật, khởi tố trước pháp luật. Đây là bài học nhãn tiền đối với người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong quản lý đất đai tại cơ sở. Để hạn chế sai phạm, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời được thực hiện thường xuyên, không để sai phạm mới phát sinh, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu chính quyền các cấp, cơ quan, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy định trong quản lý đất đai. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm trong quản lý. Tổ chức rà soát đánh giá lại, có giải pháp trong tổ chức thực hiện, có biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong thời gian tới theo Nghị quyết 17, Kết luận 43 của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể, đẩy mạnh giải quyết thủ tục cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện kết luận HN

Kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND huyện tiếp tục tổ chức quán triệt và tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của TW, của tỉnh về công tác quản lý đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý đất đai tại cơ sở. Đổi mới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát , xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm pháp luật về đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy