image banner
Mời họp

image advertisement

Huyện Giao Thủy đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã, cấp huyện năm 2023.
Lượt xem: 371
Năm 2023, huyện Giao Thủy có 2 xã Giao Yến, Giao Long xây dựng nông thôn mới nâng cao và 6 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gồm Giao Hà, Giao An, Giao Xuân, Bình Hòa, Giao Thanh, Giao Hương. Hiện nay, xã Giao Hương đã cơ bản đạt các nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những xã còn lại đang gặp khó khăn khi thực hiện các tiểu mục trong các tiêu chí Giáo dục, Giao thông, ứng dụng chuyển đổi số, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, chất lượng môi trường sống tỷ lệ người dân tham gia BHYT, ANTT. Về tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023, đến nay đã có 6/9 tiêu chí đạt theo yêu cầu gồm tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi và PCTT, tiêu chí Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Kinh tế.

 

anh tin bai

 Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

 nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã, cấp huyện năm 2023.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Doãn Quang Hùng, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã, cấp huyện năm 2023.

Năm 2023, huyện Giao Thủy có 2 xã Giao Yến, Giao Long xây dựng nông thôn mới nâng cao và 6 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gồm Giao Hà, Giao An, Giao Xuân, Bình Hòa, Giao Thanh, Giao Hương. Các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện, tuy nhiên tiến độ chậm, một số tiêu chí chưa đạt theo yêu cầu.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Doãn Quang Hùng chủ trì Hội nghị.

Hiện nay, xã Giao Yến, Giao Long, trường tiểu học đã hết hạn chuẩn Quốc gia và chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn; trường mầm non xã Giao Long hết hạn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn; chưa có mô hình giáo dục thể chất; các tiểu mục ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực, tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tư, vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực được cấp mã vùng xã Giao Yến chưa đạt theo yêu cầu; xã Giao Long và Giao Yến về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đều chưa đạt theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với 6 xã thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu, hiện xã Giao Hương đã cơ bản đạt các nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về tiêu chí giáo dục, trường mầm non Giao Hà, Giao Thanh hết hạn chuẩn quốc gia mức độ 1, chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn; trường mầm non Giao An hết hạn chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn; trường tiểu học Giao Hà, Giao Thanh hết hạn chuẩn quốc gia mức độ 2, xã Giao An, Giao Thanh chưa có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng sức bền.

anh tin bai

Đồng chí Mai Thị Chuẩn - Trưởng Phòng LĐ-TB-XH phát biểu ý kiến.

Về tiêu chí giao thông, các xã Giao Thanh, Giao Hà thiếu biển báo, bảng chỉ dẫn, gờ giảm tốc, cây xanh; tỷ lệ đường trục chính nội đồng cứng hóa mới đạt 50%. Đối với xã Giao An chưa đạt tiêu chí thông tin, truyền thông; tỷ lệ sản phẩm chủ lực được bán qua kênh thương mại điện tử, tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt trên 94%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định mới đạt 80%; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, vận chuyển xử lý đạt 95% và chưa đạt về tỷ lệ hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. Xã Giao Hà chưa đạt tiêu chí về quốc phòng an ninh và tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Đối với lĩnh vực nổi trội, tiêu chí xã và đô thị văn minh đang được các địa phương triển khai thực hiện.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Văn Thiện - Phó Trưởng Công an huyện phát biểu ý kiến về tiêu chí ANTT.

Về tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023, đến nay đã có 6/9 tiêu chí đạt theo yêu cầu gồm tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi và PCTT, tiêu chí Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Kinh tế.

Căn cứ những tiêu chí chưa đạt đã được các phòng ban đánh giá, phân tích, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá thực chất mức độ đạt các nội dung, tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực và thời gian để thực hiện; nghiên cứu, nắm chắc các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ban ngành Trung ương và Sở ban ngành của tỉnh để lập hồ sơ chứng minh mức đạt các tiêu chí theo quy định. Các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, các phòng ban đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xã, đô thị thông minh khẩn trương thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó như Giáo dục, An ninh, Cảnh quan môi trường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT... Đối với tiêu chí huyện NTM nâng cao, đến ngày 20/12/2023 các phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối NTM huyện để hoàn thiện và trình tỉnh vào đầu năm 2024, để huyện Giao Thủy sớm được thẩm định và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy