image banner
Mời họp

Giao An triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập thôn xóm giai đoạn 2021 - 2022.
Lượt xem: 659
Theo số liệu thống kê, Giao An có 3242 hộ với hơn 11 ngàn nhân khẩu. Căn cứ theo các văn bản chỉ đạo và tình hình thực tế tại địa phương, Giao An dự kiến sắp xếp, sáp nhập 22 xóm còn 8 thôn bao gồm thôn Trà Hương, thôn Trà Lũ, thôn Hoành Lộ, Thủy Nhai, Thiện Xuân, Trừng Nguyên, Điện Biên Tây và Điện Biên Đông. Trong đó xóm có số hộ ít nhất là thôn Điện Biên Đông, thôn có số hộ gia đình nhiều nhất là thôn Thiện Xuân với 514 hộ

   

Giao An dự kiến sắp xếp, sáp nhập 22 xóm còn 8 thôn.

 

       Thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2022, xã Giao An đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực ở 22 xóm có trách nhiệm hướng dẫn các xóm thực hiện các bước theo quy trình. Ngày 10/9, UBND xã đã tổ chức hội nghị quân dân chính triển khai Đề án chi tiết sáp nhập theo quy định tại Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ. Theo số liệu thống kê, Giao An có 3242 hộ với hơn 11 ngàn nhân khẩu. Căn cứ theo các văn bản chỉ đạo và tình hình thực tế tại địa phương, Giao An dự kiến sáp nhập 22 xóm còn 8 thôn bao gồm Trà Hương, Trà Lũ, Hoành Lộ, Thủy Nhai, Thiện Xuân, Trừng Nguyên, Điện Biên Tây và thôn Điện Biên Đông. Trong đó thôn có số hộ ít nhất là thôn Điện Biên Đông, thôn có số hộ gia đình nhiều nhất là thôn Thiện Xuân với 514 hộ. Để thực hiện được mục tiêu này, địa phương đã chỉ đạo các xóm tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện và của địa phương về việc sáp nhập thôn xóm tại các chi bộ và cán bộ của thôn xóm. Giao cho các ban ngành đoàn thể ở địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc triển khai đầy đủ các văn bản đến cán bộ, đảng viên, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, thành viên, hội viên MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân để mỗi người dân hiểu sắp xếp, sáp nhập thôn xóm sẽ tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ ở cơ sở, phát huy vai trò tự quản, tự chủ ở từng thôn xóm./.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy