Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,481
  • Trong tuần: 23,541
  • Tất cả: 3,130,097
PHÒNG NỘI VỤ

Nhiệm vụ: 
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.
Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Tổ chức cán bộ:


Họ và tên: Phạm Văn Thoa
Ngày, tháng. năm sinh: 26/7/1980
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:Trưởng phòng phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Tổ chức cán bộ; Quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; Thi đua - khen thưởng; Cải cách hành chính; Cải cách chế độ công vụ, công chức
Số điện thoại: 0982895976
 


Họ và tên: Phan Thị Hà
Ngày, tháng. năm sinh: 25/11/1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ sinh học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu các lĩnh vực chính quyền cơ sở, tôn giáo, cải cách hành chính...
Số điện thoại: 0982240205
Họ và Tên: Trần Thị Hồng Yến 
Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:
Số điện thoại: 0942186006

  Họ và tên: Phạm Ngọc Chí
Ngày, tháng. năm sinh: 24/3/1974
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sí Quản lý giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách các lĩnh vực Tổ chức bộ máy biên chế, quản lý công chức, viên chức, đào tạo; Cải cách hành chính; Công tác hội và tổ chức phi chính phủ.
Số điện thoại: 0383347366

Họ và tên: Trần Trung Tính
Ngày, tháng. năm sinh: 12/12/1961
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách các lĩnh vực Thi đua khen thưởng; Công tác thanh niên; Hành chính cơ quan
Số điện thoại: 0912334073
Họ và tên: Hà Lê Mai
Ngày, tháng. năm sinh: 22/12/1977
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách các lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ; Trực Bộ phận tiếp nhận và trả kế quả một cửa của huyện
Số điện thoại: 0932231496

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ huyện Giao Thủy: QĐ 3355 UBND.pdf

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Nội vụ:  QĐ 27 PNV.pdf