Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,523
  • Trong tuần: 23,583
  • Tất cả: 3,130,139
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY

       
       

ĐỒNG CHÍ: DOÃN QUANG HÙNG

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1978

Quê quán: xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Tiến sỹ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    - Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện về lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện.

    - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; công tác nội chính; xây dựng chính quyền; công tác thi đua khen thưởng; quản lý Nhà nước đối với hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định pháp luật; quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tếxã hội; quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quốc phòng - an ninh. Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng trong từng thời điểm mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

    - Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các cơ quan: Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đồn Biên phòng Ba Lạt, Đồn Biên phòng Quất Lâm.

    - Giữ mối liên hệ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện.

    - Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện; Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai

    - Tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban An toàn giao thông huyện; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh An toàn thực phẩm và Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo quy định.

  
       

               ĐỒNG CHÍ: CAO THÀNH NAM

              Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

              Ngày, tháng, sinh: 04/01/1973
              
              Quê quán: Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

              Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được Chủ tịch ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Chủ tịch về các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách; cùng với Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về những vấn đề Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giao thông của huyện; quy hoạch, kế hoạch phát triển nông thôn, nông lâm, ngư nghiệp, kế hoạch phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn, quy hoạch xây dựng các xã, thị trấn.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển nghề, làng nghề; thương mại - dịch vụ; công tác kế hoạch, đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, xây dựng, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, điện lực, công tác đổi mới sắp xếp các doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thống kê; nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngành nghề nông thôn, chương trình nước sạch, hoạt động của Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tín dụng nhân dân.

- Chủ tịch hội đồng Khoa học và công nghệ của huyện; Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật; Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện.

- Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện;

- Trưởng Ban chỉ đạo và quản lý dự án ISO 9001:2015 huyện và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;

- Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện;

- Phó Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện; 

- Phụ trách lĩnh vực được ủy quyền thuộc các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp&PTNT, Chi cục Thống kê, Chi Cục thuế khu vực Xuân Thủy, Kho bạc Nhà nước, Điện lực, Đội Quản lý thị trường số 4, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong huyện, Hạt quản lý đê Giao Thủy, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, các Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách.

 
 
       
              ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN TIẾN TÙNG
 
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
 
              Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1972
 
              Quê quán: Xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
 
              Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 
              Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được Chủ tịch ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Chủ tịch về các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách; cùng với Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về những vấn đề Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hoá - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tài nguyên - môi trường.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng (thuộc lĩnh vực của HĐND&UBND huyện), Tài nguyên và môi trường, Đăng ký quyền sử dụng đất, ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế - Dân số, gia đình và trẻ em, Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Lao động, TB&XH, Kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tin - Truyền thông, Bưu điện, Phát thanh - Truyền thanh, công tác bảo hiểm, Chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tôn giáo và các lĩnh vực xã hội khác, phụ trách các tiêu chí NTM nâng cao, bền vững thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giữ mối liên hệ với các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện và các Hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trưởng Ban chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện;

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện;

- Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;

- Phụ trách lĩnh vực được ủy quyền thuộc các cơ quan: Văn phòng HU-HĐND&UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Lao động - TB&XH, Văn hoá - Thông tin, Trung tâm y tế, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Trung tâm Bảo trợ và PCTNXH, Hội Chữ thập đỏ, các trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu chính, Viễn thông, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Giao Thủy.

- Giải quyết khiếu nại - tố cáo thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách.