image banner
Mời họp

Huyện Giao Thủy thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Lượt xem: 1556
Với sự chỉ đạo của BCH, BTV huyện ủy, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

và Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng được quan tâm chỉ đạo.

(Ảnh tư liệu).

     Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”; "tự chuyển hóa” trong nội bộ, những năm qua, BCH Đảng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở đó xây dựng chuyên đề hàng năm với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Sau khi học tập, các Đảng bộ, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, giao cho cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện.

Việc nghiêm túc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng.

(Ảnh tư liệu).

          Qua đánh giá, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV huyện ủy quản lý, 100% công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và trên 96% đảng viên ở cơ sở viết bài thu hoạch cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm với những giải pháp cụ thể để rèn luyện phấn đấu làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Trong thời gian qua, BTV huyện ủy cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát 7 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Với sự chỉ đạo của BCH, BTV huyện ủy, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức có chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên./.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy