image banner
Mời họp

Công chức làm đầu mối cung cấp thông tin của Ủy ban huyện Giao Thủy
Lượt xem: 88
Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: TDP Đông Tiến, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

SĐT: 02283.895.014

1. Người thứ nhất

- Họ và tên: Đinh Quang Huy

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Giao Thủy.

- Địa chỉ: TDP Đông Tiến, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại: 0981.101.538

- Email:  ubnd.gty@namdinh.gov.vn