Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,337
  • Trong tuần: 2,383
  • Tất cả: 13,402,144
Lượt xem: 769

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BĐD HĐQT NHCSXH TỈNH QUÝ I, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BĐD HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trong quý I/2020, có 01 thành viên BĐD HĐQT tỉnh và 04 thành viên BĐD HĐQT cấp huyện thay đổi do thuyên chuyển công tác hoặc nghỉ chế độ, giảm 03 thành viên cấp huyện do sáp nhập đơn vị hành chính tại 03 xã. Hiện Ban đại diện tỉnh, các huyện, thành phố có 336 thành viên tham gia (Trong đó: Cấp tỉnh 12 thành viên, 10 BĐD cấp huyện, thành phố 324 thành viên).

2. Trong quý, BĐD HĐQT các cấp đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

- Các thành viên BĐD HĐQT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH, đến nay 7/10 đơn vị huyện đã chuyển ngân sách số tiền 2.050 triệu đồng.

- Trưởng BĐD HĐQT tỉnh đã ban hành văn bản số 02/BĐDHĐQT ngày 08/01/2020 về việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2020; Văn bản số 45/BĐDHĐQT ngày 26/3/2020 về việc thực hiện tín dụng chính sách ứng phó dịch Covid-19.

- NHCSXH và các tổ chức CT-XH tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Trong quý, ngoài giải ngân nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng, cơ bản giải ngân xong nguồn vốn tăng trưởng được TW tạm giao năm 2020.

- Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMTNT, 05 năm thực hiện cho vay Hộ mới thoát nghèo và đề xuất giải pháp cho giai đoạn kế tiếp do chương trình sẽ kết thúc năm 2020.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt, chất lượng tín dụng ngay từ đầu năm.

- Các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung ủy thác; tăng cường truyền thông về tín dụng chính sách, đồng thời chủ động báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

- BĐD HĐQT tỉnh, các huyện, thành phố, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và NHCSXH đã xây dựng xong chương trình kiểm tra, giám sát năm. Một số đơn vị đã  triển khai thực hiện kiểm tra ngay từ những tháng đầu năm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH

1. Công tác tín dụng

a) Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 3.166,2 tỷ đồng, tăng 66,3 tỷ đồng (+ 2,17%) so với đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn như sau:

+ Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 2.676,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,6%  tổng nguồn vốn, tăng so với đầu năm 58,4 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân: 460,2 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng nguồn vốn, tăng so với đầu năm 6,2 tỷ đồng. Trong đó: Huy động từ tổ chức và cá nhân 193,3 tỷ đồng, giảm 1,6 tỷ đồng; từ tiền ký quỹ đi Hàn Quốc: 122,2 tỷ đồng, tăng 5,7 tỷ đồng; huy động tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV: 144,7 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng.

+ Vốn nhận ủy thác đầu tư ngân sách địa phương: 29,2 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng nguồn vốn, tăng 1,7 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch TW giao tăng trưởng năm.

b) Về cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Doanh số cho vay trong quý là 304,5 tỷ đồng, bằng 96,7% cùng kỳ năm trước, với 9.579 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, giải ngân mức vay trên 50 triệu đồng cho 282 hộ vay các chương trình HN, HCN, HMTN, GQVL, số tiền 21.225 triệu đồng (bình quân 75,3 triệu đồng/hộ) và cho vay mức vay 2,5 triệu đồng/HSSV/tháng cho 100% HSSV giải ngân kỳ II năm học 2019-2020. Doanh số thu nợ đạt: 251,6 tỷ đồng, bằng 132,5% cùng kỳ năm trước và bằng 82,6% doanh số cho vay.

Dư nợ đến 31/3/2020 đạt: 3.102,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 142,6 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 52,9 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1,74%), đạt 99,5% kế hoạch giao với 102.334 khách hàng đang có dư nợ.

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã có 682 hộ thoát nghèo, 1.572 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 191 lao động; 1.547 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng 7.882 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; 04 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp.

c) Chất lượng tín dụng

- Đến 31/3/2020, có 119 xã không có nợ quá hạn (chiếm 52,7% tổng số xã), 215 xã xếp loại tốt, 7 xã xếp loại khá, 2 xã xếp loại trung bình, 2 xã xếp loại yếu; tổ không có nợ quá hạn là 3.185 tổ, tỷ lệ 94,9% tổng số tổ. Đánh giá chất lượng hoạt động tổ, toàn tỉnh có 3.146 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 93,74%; 155 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 4,62%; 50 tổ xếp loại trung bình, tỷ lệ 1,49%; 5 tổ xếp loại yếu, tỷ lệ 0,15%.

- Nợ khoanh: 71 triệu đồng, chiếm 0,002% tổng dư nợ, bằng so với đầu năm, nợ quá hạn: 3.175,1 triệu đồng, chiếm 0,1% tổng dư nợ, tăng 182,8 triệu đồng.

- Lập hồ sơ xử lý rủi ro đợt I/2020 trình TW xóa nợ 7 món, số tiền gốc 95 tr.đ.

d) Hoạt động tại điểm giao dịch xã: Trong quý, Chi nhánh thực hiện sáp nhập 03 Điểm giao dịch xã (do các xã sáp nhập), hiện có 215 Điểm giao dịch xã tiếp tục hoạt động hiệu quả, giải quyết trên 90% tổng giá trị giao dịch của NHCSXH (tỷ lệ giải ngân tại xã 94,85%, tỷ lệ thu lãi 99,79%, tỷ lệ thu gốc 93,3%). Đánh giá chất lượng, hiệu quả giao dịch xã trong quý toàn Chi nhánh xếp loại tốt, đạt 89,4 điểm.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

- BĐD HĐQT tỉnh kiểm tra được 2 đơn vị huyện (Vụ Bản, Nam Trực) với 2 xã, 4 tổ TK&VV, 33 hộ vay vốn; BĐD HĐQT các huyện, thành phố kiểm tra được 17/226 xã, phường, thị trấn, 34 tổ TK&VV, 143 lượt hộ vay.

- Đối với Hội đoàn thể: cấp tỉnh mới có HCCB tỉnh kiểm tra được 02 lượt huyện. Đối với Hội đoàn thể cấp huyện: HPN kiểm tra được 15 xã, 53 tổ TK&VV; HND kiểm tra được 12 xã, 65 tổ TK&VV; HCCB kiểm tra được 4 xã, 8 tổ TK&VV, ĐTN kiểm tra được 4 xã, 11 tổ TK&VV.

- Đối với NHCSXH: ngân hàng tỉnh kiểm tra toàn diện được 02 huyện (Vụ Bản, Nam Trực) với 7 xã, 07 hội đoàn thể cấp huyện, 20 lượt hội đoàn thể cấp xã, 38 tổ TK&VV và 337 hộ vay vốn; kiểm tra chuyên đề kế toán 2 đơn vị, hành chính tổ chức 01 đơn vị, tin học 3 đơn vị. Bên cạnh đó, NH tỉnh thường xuyên kiểm tra hoạt động của các Điểm giao dịch xã, kiểm tra, giám sát từ xa... và các PGD huyện cũng tự kiểm tra.

3. Một số công tác trọng tâm khác

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp dành nguồn ngân sách ủy thác qua NHCSXH.

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch; phối hợp với chính quyền, Hội đoàn thể nhận ủy thác nắm bắt tình hình thiệt hại của các khách hàng vay vốn NHCSXH để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19.

- Chung tay phòng chống dịch, mỗi công đoàn bộ phận của Chi nhánh đã ủng hộ 5 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế các huyện thành phố, tổng số tiền ủng hộ là 50 triệu đồng. Đồng thời phát động cán bộ công nhân viên mỗi người ủng hộ 1 ngày lương ủng hộ cho đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Thực hiện các quy trình thủ tục sáp nhập 03 xã đảm bảo các hoạt động cho vay, giao dịch được thông suốt.

- Về công tác đào tạo, tập huấn: NHCSXH tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ ngân hàng; Phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức 20 lớp tập huấn cho 835 cán bộ Hội và cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV; phổ biến, tập huấn cho cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK&VV một số văn bản, chính sách mới cũng như chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời những tồn tại, sai sót tại buổi giao ban vào ngày giao dịch xã.

- Về công tác tuyên truyền: có 05 tin và 01 phóng sự trên Đài TH tỉnh; 22 bài và ảnh trên báo in và báo điện tử Nam Định, 01 bài trên Thời báo Ngân hàng, 06 bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 35 tin, bài trên trang điện tử cấp huyện. Ngoài ra các PGD còn thường xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh của huyện, xã, trong các cuộc họp, hội nghị hoặc tại các buổi phát tiền vay, các buổi sinh hoạt tổ; Tuyên truyền đến người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid khi tham gia giao dịch.

4. Kết quả phối hợp thực hiện Hợp đồng ủy thác với các tổ chức Hội

- Dư nợ ủy thác qua 04 Hội đoàn thể là 3.095,4 tỷ đồng, so với 31/12/2019 tăng 52,7 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân 1.198,5 tỷ đồng (chiếm 38,72%), tăng 28,1 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 1.363 tỷ đồng (chiếm 44,03%), tăng 13,1 tỷ đồng; Hội CCB 360 tỷ đồng (chiếm 11,63%), tăng 9 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên 173,9 tỷ đồng (chiếm 5,62%), tăng 2,5 tỷ đồng.

- Nợ quá hạn ủy thác là 2.650,6 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% dư nợ, so với 31/12/2019 tăng 184,3 triệu đồng. Chỉ có HPN giảm được 29,1 triệu đồng nợ quá hạn so với đầu năm. Các hội nhận ủy thác còn lại nợ quá hạn đều tăng so với đầu năm: HND tăng 113,5 triệu đồng; HCCB tăng 40,9 triệu đồng; ĐTN tăng 59 triệu đồng.

- Huy động tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV đạt 144.683 triệu đồng, tăng 2.051 triệu đồng. Trong đó, HND 52.118 triệu đồng, tăng 1.111 triệu đồng; HPN 68.946 triệu đồng, tăng 296 triệu đồng; HCCB 15.936 triệu đồng, tăng 395 triệu đồng; ĐTN 7.6833 triệu đồng, tăng 249 triệu đồng.

- NHCSXH thực hiện chi trả đầy đủ phí ủy thác cho các cấp hội, trong quý tổng số phí ủy thác đã trả cho Hội đoàn thể các cấp là 2,92 tỷ đồng, hoa hồng cho ban quan lý tổ TK&VV là 6,8 tỷ đồng.

5. Một số tồn tại, vướng mắc

- Trong quý, tuy đã có 7/10 đơn vị cấp huyện chuyển nguồn nhưng chưa có nguồn từ ngân sách tỉnh nên toàn tỉnh mới hoàn thành 16,6% kế hoạch TW giao tăng trưởng trong năm, là đơn vị có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất toàn quốc.

- Một số Chủ tịch UBND cấp xã chưa kiên quyết trong quản lý và xử lý tồn tại hoạt động tín dụng trên địa bàn dẫn đến chất lượng tín dụng thấp điển hình là địa bàn thành phố. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng tại cấp xã trong quý còn 1 xã xếp loại trung bình (Trường Thi – TP. NĐ) và 3 xã xếp loại yếu (Năng Tĩnh, Hạ Long, Cửa Nam – TP. NĐ).

- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của người dân và tháng 3 hàng năm đều là những tháng được phân bổ nguồn vốn mới nên nợ đến hạn nhiều ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hồi vốn. Bên cạnh đó một số hộ vay đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ, đến hạn không thể đôn đốc thu hồi do vậy trong thời gian qua nợ quá hạn có xu hướng tăng lên.

- Một số nơi, hoạt động ủy thác của tổ chức CT-XH trách nhiệm chưa cao, một số Hội cấp xã chưa thực hiện tốt các nội dung công việc được ủy thác, chất lượng kiểm tra, giám sát thấp, nhất là kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay; chưa chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý những tồn tại trong hoạt động tín dụng chính sách, nhất là thu hồi nợ của hộ vay chây ỳ, tìm kiếm thông tin hộ đi khỏi địa phương …, lưu giữ hồ sơ nhận ủy thác chưa đầy đủ.

- Một số nơi nợ quá hạn ủy thác tăng cao so với đầu năm, điển hình như HND Vụ Bản tăng 71 triệu đồng, Giao Thủy tăng 40,8 triệu đồng; HPN Ý Yên tăng 47 triệu đồng; HCCB Thành phố tăng 59,7 triệu đồng; ĐTN Xuân Trường tăng 29 triệu đồng, Hải Hậu tăng 30 triệu đồng. Đến 31/3/2020, còn 171 tổ TK&VV có nợ quá hạn (=5,1% tổng số tổ) tăng 5 tổ so với năm trước, trong đó 69 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% (HND 32 tổ, HPN 24 tổ, CCB 8 tổ, ĐTN 5 tổ; riêng địa bàn thành phố 18 tổ (= 26%)), chiếm 2,1% tổng số tổ, tăng 6 tổ so với đầu năm; 50 tổ xếp loại trung bình (HND 24 tổ, HPN 14 tổ, HCCB 7 tổ, ĐTN 5 tổ) tăng 13 tổ so với đầu năm, 5 tổ xếp loại yếu (HND 3 tổ, HPN 2 tổ, trong đó 4 tổ thuộc thành phố, 1 tổ thuộc Vụ Bản) tăng 1 tổ so với đầu năm.

- Tổ trưởng một số tổ TK&VV chưa thực hiện tốt hợp đồng ủy nhiệm đã ký với ngân hàng như: chưa duy trì sinh hoạt tổ theo quy định, chưa chủ động tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hồ sơ sổ sách lưu giữ chưa đầy đủ, chưa khoa học.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020

1. Đối với Hoạt động của Ban đại diện

- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các thành viên BĐD HĐQT các cấp tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, tạo thu nhập, duy trì đời sống sinh hoạt. Tham mưu đưa các hoạt động, văn bản tín dụng chính sách xã hội tại NHCSXH vào các kỳ họp UBND, HĐND, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội khác.

- Phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời giữa các địa bàn, giữa các chương trình theo đúng quy định của NHCSXH Việt Nam, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách luôn được sử dụng triệt để.

- Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Các thành viên BĐD là Chủ tịch UBND cấp xã nắm kịp thời tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, bố trí thời gian tham dự giao ban của NHCSXH hàng tháng tại Điểm giao dịch xã để chỉ đạo xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

2. Hoạt động của Ban giảm nghèo trong việc phối hợp với NHCSXH và Tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vốn, tham mưu phân bổ vốn đến các thôn, xóm phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương để tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.

- Thực hiện rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo định kỳ năm và phát sinh trong năm làm cơ sở cho NHCSXH giải ngân.

- Phối hợp với NHCSXH và các hội đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách và hoạt động của NHCSXH.

3. Hoạt động của NHCSXH

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT-TW, nhất là việc dành một phần ngân sách ủy thác qua NHCSXH để có nguồn vốn hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục hậu quả dịch Covid-19.

- Tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức CT-XH tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch TW giao.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phấn đấu giảm tỷ lệ quá hạn xuống dưới 0,1% dư nợ.

- Có phương án, kế hoạch tổ chức giao dịch, nhất là giao dịch xã phù hợp và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giao dịch với khách hàng; Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh của từng địa phương phối hợp với Hội, Tổ có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Triển khai các chương trình hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 theo chỉ định của Chính phủ.

- Tích cực tham mưu và giúp việc cho BĐD HĐQT thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch đề ra. Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ xa, kiểm tra giám sát và kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

- Phối hợp với các Hội đoàn thể tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện ủy thác theo văn bản liên tịch số 3948/VBLT ngày 03/12/2014.

4. Đối với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác

- Thực hiện tốt các nội dung ủy thác, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo hoạt động của những tổ TK&VV có tỷ lệ nợ quá hạn cao; hoạt động yếu kém... tham mưu cho UBND xã củng cố Tổ trung bình, yếu; Kiểm tra, đối chiếu các món vay trên 3 tháng không hoạt động; Chỉ đạo Hội đoàn thể các cấp, nhất là cấp xã và tổ trưởng tổ TK&VV thường xuyên tìm kiếm thông tin liên hệ với hộ vay đi khỏi nơi cư trú (hiện nay là 94 hộ, dư nợ 1.775,3 triệu đồng) để đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi, phấn đấu các Hội đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với đầu năm.

- Cán bộ Hội, tổ nắm được các biện pháp phòng, tránh dịch khi tham gia giao dịch, đồng thời phổ biến đến khách hàng và phối hợp với NHCSXH có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Các cấp Hội tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra năm, chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra. Đồng thời tăng cường kiểm tra những nơi có chất lượng hoạt động thấp, nợ quá hạn cao. Sau kiểm tra, tổng hợp kết quả gửi Hội cấp trên và NHCSXH, đồng thời có văn bản chấn chỉnh những tồn tại sai sót qua kiểm tra.

- Trên cơ sở kế hoạch đào tạo năm, phối hợp với NHCSXH tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, cán bộ Ban quản lý tổ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội và cùng với việc cho vay vốn, Hội đoàn thể các cấp làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh để đồng vốn mang lại hiệu quả cao./.