Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 1900
Công văn số 807 của UBND huyện Giao Thủy Vv đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
CV số 807 của UBND huyện.pdf
CV số 805 của UBND huyện.pdf
Phu luc 1, 2 và Bao cao tong hop.pdf