Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Thông báo - Giấy mời
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Lượt xem: 292
Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng chú trọng công tác xây dựng Đảng.
         Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng thường xuyên quan tâm công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, chỉ đạo các chi bộ cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn từng chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên một cách sát thực, đảm bảo đúng quy định, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo ở cơ sở trong việc quan tâm giải quyết công việc được giao.

         Một trong những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng đã đạt được trong thời gian qua là triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển ổn định và bền vững. Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm vừa qua, Đảng bộ Thị trấn đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo nên những chuyển biến tích cực và đem lại những kết quả quan trọng. Cụ thể là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy được vai trò và đáp ứng nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, Đảng bộ Thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ quan tâm đến nhiệm vụ tạo nguồn phát triển đảng. Năm 2016, Thị trấn đã giới thiệu 5 quần chúng ưu tú học lớp đối tượng đảng, kết nạp 2 đảng viên mới, tiếp nhận 9 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ. Đến nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ Thị trấn là 446 đồng chí. Đội ngũ cán bộ cơ bản bảo đảm cơ cấu, chất lượng, trưởng thành về mọi mặt và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cũng thường xuyên thực hiện: UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát theo từng năm và kịp thời giải quyết những ý kiến, đề nghị của đảng viên. Bên cạnh đó, công tác dân vận của Đảng luôn được coi trọng. Đảng ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Ngoài ra, Đảng bộ Thị trấn còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức triển khai quán triệt học tập thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết hội nghị của BCH TW Đảng khóa XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ huyện. Để tăng cường cán bộ cho 8 tổ dân phố, Thị trấn đã chủ động bố trí cán bộ đủ năng lực về cơ sở; đồng thời, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách từng địa bàn dân cư. Nhờ vậy mà đến nay, hầu hết các tổ dân phố đều có hệ thống chính trị vững mạnh; các chi bộ ở cơ sở đều đã phát huy được vai trò hạt nhân, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đã không ngừng củng cố kiện toàn, phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở hàng năm đều được nâng lên.


Lễ trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên của Đảng bộ Thị trấn Ngô Đồng.
                                                    (Ảnh: Quang Hưng)
     
         Từ việc quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động của HĐND, UBND v
à đang tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 29 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa được giữ vững đơn vị chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,44%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ nét. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định.
         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thị trấn Ngô Đồng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết, các chủ trương chính sách chưa thực sự chất lượng, rộng khắp, chưa chỉ đạo quyết liệt trong một số lĩnh vực dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, công tác phát triển đảng viên mới còn gặp khó khăn về nguồn.
        Trong thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Ngô Đồng xác định, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của Thị trấn để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh. Phấn đấu xây dựng Thị trấn Ngô Đồng ổn định và ngày càng phát triển bền vững./.


                                                 Nguyễn Tâm
                                                Đài phát thanh Giao Thủy