Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Mời họp
Lượt xem: 574
Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Giao Thủy thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng tín dụng.
   Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tính từ năm 2019 đến nay, nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù hơn 44 tỷ đồng, trong đó huy động tiền gửi được gần 30 tỷ đồng , tiền gửi thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 14 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động Ngân hàng chính sách và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác đã xét duyệt, tạo điều kiện cho hơn 6500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền trên 195 tỷ đồng, giúp gần 250 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH xây dựng, phân công giao cho thành viên thực hiện theo đúng kế hoạch.


Ngân hàng CSXH Giao Thủy đã tạo điều kiện
cho hơn 6500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay trên 195 tỷ đồng.

    Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm trong bối cảnh cả nước đối mặt với đại dịch Covid 19 nhưng Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH đã bám sát Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh và huyện, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid19. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tính từ năm 2019 đến nay, nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù hơn 44 tỷ đồng, trong đó huy động tiền gửi được gần 30 tỷ đồng , tiền gửi thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 14 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động Ngân hàng chính sách và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác đã xét duyệt, tạo điều kiện cho hơn 6500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền trên 195 tỷ đồng, tổng dư nợ xấp xỉ 358 tỷ đồng, giúp gần 250 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 540 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập và có hơn 3600 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng. Với 2 Tổ chuyên môn nghiệp vụ, 22 điểm giao dịch tại 22 xã, thị trấn hoạt động nề nếp, ổn định. Hàng tháng đều duy trì lịch giao dịch tạo cho khách hàng trả lãi và làm hồ sơ vay vốn thuận lợi kết hợp tuyên truyền các chính sách mới liên quan đến tín dụng, vận động khách hàng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và sự cần thiết tham gia tiền gửi tiết kiệm. Do đó, nợ xấu bằng mức bình quân chung của tỉnh, tính đến 31/7/2020, nợ xấu là 355 triệu đồng, chiếm 0,1% tổng dư nợ, nợ quá hạn hơn 300 triệu đồng, chiếm 0,09%, nợ khoanh chiếm 0,01%.Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thực hiện chương trình giám sát năm 2020 tại huyện Giao Thủy.


      Công tác kiểm tra, giám sát được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH xây dựng, phân công giao cho thành viên thực hiện theo đúng kế hoạch. Mới đây, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách tỉnh Nam Định thực hiện chương trình kiểm tra giám sát tại huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện HĐQT trong công tác tín dụng chính sách và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu tín dụng năm 2020. Thông qua đây phát hiện những vi phạm, điểm bất hợp lý kịp thời chấn chỉnh, xử lý và có các giải pháp giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa ra những chủ trương, chính sách chỉ đạo về công tác tín dụng chính sách cho các đối tượng và hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2020./.

                                                                                                                                       Cao Nhung
                                                                                                                     Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy