Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định
Tin Mới
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1.     Văn phòng Huyện ủy,HĐND - UBND huyện:

  Họ và Tên: Nguyễn Tiến Tùng
Ngày, tháng, năm sinh 
   Họ và Tên: Nguyễn Viết Sự
Ngày, tháng, năm sinh 
   
   
   

2.     Phòng Tài chính – Kế hoạch
  Họ và tên: Phan Văn Hào
Ngày, tháng. năm sinh: 18/12/1962
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trưởng phòng, phụ trách chung 
Số điện thoại:  0912894287
  Họ và tên: Phạm Trung Kiên
Ngày, tháng. năm sinh: 01/11/1981
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách ngân sách xã
Số điện thoại:  0948452575
  Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Ngày, tháng. năm sinh: 20/4/1975
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách ngân sách cơ quan, đơn vị, trường học, hành chính
Số điện thoại:  0912432034
  Họ và tên: Lê Thị Phương Thảo
Ngày, tháng. năm sinh: 10/9/1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Kế toán tổng hợp
Số điện thoại:  0917679059
  Họ và tên: Phạm Thị Thu Hằng
Ngày, tháng. năm sinh: 20/6/1967
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Kế toán cơ quan, đơn vị
Số điện thoại:  0979320023
  Họ và tên: Nguyễn Đình Trang
Ngày, tháng. năm sinh: 14/3/1987
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách ngân sách xã
Số điện thoại:  0912140309
  Họ và tên: Phạm Quang Trung
Ngày, tháng. năm sinh: 03/7/1967
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách ngân sách xã, đăng ký kinh doanh, hành chính
Số điện thoại:  0912223580

3.     Phòng Văn hóa và Thông tin
  Họ và tên: Bùi Văn Khôi
Ngày, tháng. năm sinh: 03/10/1975
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trưởng phòng, phụ trách chung 
Số điện thoại:  0989650169
  Họ và tên: Phùng Hữu Thảo
Ngày, tháng. năm sinh: 20/10/1988
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách Công nghệ thông tin, bưu chính chuyển phát, báo chí xuất bản, viễn thông, giải quyết thủ tục hành chính
Số điện thoại:  0915430368
   Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Ngày, tháng. năm sinh: 15/02/1988
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách công tác bảo tồn, bảo tàng, nếp sống văn hóa, du lịch
Số điện thoại:  0986019261

4.     PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  Họ và tên: Nguyễn Quốc Hưng
Ngày, tháng. năm sinh: 12/5/1969
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung 
Số điện thoại:  0915303919
  Họ và tên: Nguyễn Huy Thanh
Ngày, tháng. năm sinh: 03/4/1961
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách công tác lao động việc làm, doanh nghiệp, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới
Số điện thoại: 0977071089
  Họ và tên: Bùi Hữu Nghị
Ngày, tháng. năm sinh: 12/12/1965
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chính sách người có công 
Số điện thoại: 00912703061
   Họ và tên: Đỗ Xuân Sinh
Ngày, tháng. năm sinh: 12/11/1975
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chính sách bảo trợ xã hội, chính sách giảm nghèo, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số điện thoại: 0977780386
  Họ và tên: Nguyễn Thị Mận
Ngày, tháng. năm sinh: 05/12/1966
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Hành chính, chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công
Số điện thoại: 0973109157
  Họ và tên: Phan Thị Thúy
Ngày, tháng. năm sinh: 17/5/1972
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ chính trị: 
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quản lý đền liệt sỹ huyện
Số điện thoại: 0977780386
   Họ và tên: Lê Minh Tuân
Ngày, tháng. năm sinh:  01/8/1993
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: kế toán đơn vị
Số điện thoại: 0945180793

5.     Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Họ và tên: Nguyễn Cao Cường
Ngày, tháng. năm sinh: 25/9/1969
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung 
Số điện thoại:  0915526948
  Họ và tên: Phạm Văn Ngũ
Ngày, tháng. năm sinh: 20/5/1965
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách bậc mầm non
Số điện thoại: 0915004670
  Họ và tên: Phùng Văn Hà
Ngày, tháng. năm sinh: 02/9/1978
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách bậc tiểu học
Số điện thoại: 0968675388
   Họ và tên: Vũ Cao Thượng
Ngày, tháng. năm sinh: 06/5/1973
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách:  Phụ trách bậc trung học cơ sở
Số điện thoại: 0988113179
  Họ và tên: Tô Mạnh Hùng
Ngày, tháng. năm sinh: 17/7/1977
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chuyên viên tổ trung học cơ sở
Số điện thoại: 0918895219
  Họ và tên: Nguyễn Văn Chuân
Ngày, tháng. năm sinh: 02/5/1970
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chuyên viên tổ trung học cơ sở
Số điện thoại: 0977720658
   Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Ngày, tháng. năm sinh:  06/10/1972
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chuyên viên tổ tiểu học
Số điện thoại: 0914662770
   Họ và tên: Trần Thị Miến
Ngày, tháng. năm sinh: 12/4/1968
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chuyên viên tổ mầm non
Số điện thoại: 0917834203
   Họ và tên: Phan Thị Ngoan
Ngày, tháng. năm sinh: 14/9/1967
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Chuyên viên hành chính tổng hợp, thi đua khen thưởng
Số điện thoại: 0968368136
   Họ và tên: Phạm Tuần Đạt
Ngày, tháng. năm sinh: 14/6/1972
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức cán bộ
Số điện thoại: 0904005300
   Họ và tên: Nguyễn Thị Rần
Ngày, tháng. năm sinh: 18/9/1974
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: kế toán cơ quan
Số điện thoại: 0982291225


6.     Phòng Nội vụ

Trưởng phòng: Phạm Văn Thoa

Phó trưởng phòng: Phùng Thị Lan Hương

SĐT: 02283.730.737

7.     THANH TRA HUYỆN
   Họ và tên: Nguyễn Văn Quang
Ngày, tháng. năm sinh: 25/4/1965
Chức vụ: Chánh thanh tra
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung, lãnh đạo cơ quan 
Số điện thoại: 0914436682
  Họ và tên: Phan Kế Thành
Ngày, tháng. năm sinh: 10/12/1960
Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng 
Số điện thoại: 0913352146

  Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Hồng
Ngày, tháng. năm sinh: 28/8/1981
Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng 
Số điện thoại: 0982010064
  Họ và tên: Bùi Duy Hoan
Ngày, tháng. năm sinh: 12/4/1977
Chức vụ: Thanh tra viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng, phụ trách kế toán 
Số điện thoại: 0393860801
  Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Ngày, tháng. năm sinh: 01/9/1992
Chức vụ: Chuyên viên thanh tra
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng 
Số điện thoại: 0375899235

8.     Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Họ và tên: Trần Quang Hưng
Ngày, tháng. năm sinh: 27/9/1978
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, kỹ sư nông nghiệp
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung 
Số điện thoại:  0987165200
 
   Họ và tên: Cao Ngọc Ánh
Ngày, tháng. năm sinh: 1962
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: phụ trách mảng thủy sản 
Số điện thoại:  0914653924
    Họ và tên: Trần Xuân Sinh
Ngày, tháng. năm sinh: 02/3/1963
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: phụ trách mảng thủy lợi - phòng chống thiên tai, ngành nghề và phát triển nông thôn, nông thôn mới
Số điện thoại:  0912139378
    Họ và tên: Vũ Thị Vi
Ngày, tháng. năm sinh: 01/3/1967
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Trình độ chính trị: trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi, tổng hợp nông thôn mới
Số điện thoại:  0383263268
  Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh
Ngày, tháng. năm sinh: 15/02/1967
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Trình độ chính trị: trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: kế toán, theo dõi hợp tác xã
Số điện thoại: 0982846035
   Họ và tên: Phùng Hữu Quân
Ngày, tháng. năm sinh: 04/02/1983
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: thạc sỹ, kỹ sư kinh tế nông nghiệp
Trình độ chính trị: trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi, tổng hợp nông thôn mới, thủy lợi - phòng chống thiên tai
Số điện thoại: 0947123325
   Họ và tên: Lê Văn Huấn
Ngày, tháng. năm sinh: 18/10/1986
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: thạc sỹ, kỹ sư nông nghiệp
Trình độ chính trị: trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi, tổng hợp chăn nuôi, thú ý, lâm nghiệp, tổng hợp chung
Số điện thoại: 0979189078
   Họ và tên: Vũ Thị Mai
Ngày, tháng. năm sinh: 03/7/1986
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: thạc sỹ, kỹ sư nông nghiệp
Trình độ chính trị: trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi trồng trọt, bảo vệ thực vật, văn thư cơ quan
Số điện thoại: 0979137929
   Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ
Ngày, tháng. năm sinh: 04/12/1987
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: kỹ sư nông nghiệp
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: theo dõi thủy sản
Số điện thoại: 0986619386

9.     Phòng Công thương
  Họ và tên: Nguyễn Văn Phòng
Ngày, tháng. năm sinh: 03/02/1962
Chức vụ: Quyền Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung 
Số điện thoại:  0914191288
  Họ và tên: Vũ Xuân Trường
Ngày, tháng. năm sinh: 18/10/1971
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ 
Số điện thoại:  0944594738
  Họ và tên: Doãn Văn Trí
Ngày, tháng. năm sinh: 24/7/1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại
Số điện thoại:  0916702262
  Họ và tên: Trần Thị Na
Ngày, tháng. năm sinh: 27/7/1965
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Kế toán
Số điện thoại:  0912831316
  Họ và tên: Nguyễn Hải Châu
Ngày, tháng. năm sinh: 29/3/1993
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: quản lý giao thông vận tải
Số điện thoại:  0886965888
  Họ và tên: Nguyễn Đăng Đỉnh
Ngày, tháng. năm sinh: 16/9/1992
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: quản lý khoa học công nghệ thương mại
Số điện thoại:  0984649692
  Họ và tên: Phạm Thế Anh
Ngày, tháng. năm sinh: 11/02/1990
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: quản lý xây dựng
Số điện thoại:  0372745545

10.   Phòng Tư pháp
   Họ và tên: Vũ Văn Chương
Ngày, tháng. năm sinh: 11/8/1974
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung, lãnh đạo cơ quan 
Số điện thoại: 0912137277

 
  Họ và tên: Trần Minh Tuân
Ngày, tháng. năm sinh: 20/9/1978
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chuyên môn 
Số điện thoại: 0914798398

  Họ và tên: Nguyễn Thị Chinh
Ngày, tháng. năm sinh: 25/9/1990
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách lĩnh vực hộ tịch trong nước, chứng thực
Số điện thoại: 0986563783


11.     Phòng Y tế

   Họ và tên: Doãn Văn Lượng
Ngày, tháng. năm sinh: 25/6/1960
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung, phụ trách công tác chống dịch
Số điện thoại: 0915427247
    Họ và tên: Roãn Văn Dũng
Ngày, tháng. năm sinh: 19/5/1975
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách quản lý hành nghề khám chữa bệnh tư nhân
Số điện thoại: 0945027627
    Họ và tên: Vũ Thị Nga
Ngày, tháng. năm sinh: 04/6/1986
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ chính trị: 
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Theo dõi quản lý hành nghề dược
Số điện thoại: 0978837245
    Họ và tên: Doãn Thị Kim Anh
Ngày, tháng. năm sinh:01/10/1990
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Hành chính, phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm
Số điện thoại: 0979214501

12.    PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Họ và tên: Trần Thị Ngát
Ngày, tháng. năm sinh: 10/02/1987
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Phụ trách chung, lãnh đạo cơ quan 
Số điện thoại: 0976804520
 
  Họ và tên: Trần Văn Ngọc
Ngày, tháng. năm sinh: 09/12/1979
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học đất
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại: 0977780386
  Họ và tên: Nguyễn Hải Toàn
Ngày, tháng. năm sinh: 23/7/1986
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại: 0886571888
  Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Ngày, tháng. năm sinh: 16/2/1994
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Nhiệm vụ được phân công phụ trách: Đất đai, môi trường 
Số điện thoại: 0352031280