Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2013
15:50' 30/1/2013

Ngày 01/1/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giao Thủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2010- 2015 đã ban hành Nghị quyết số 12- NQ/HU về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2013. VHDLGT trân trọng giới thiệu cùng độc giả toàn văn nghị quyết này.                                                                               

                                         NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP – An ninh năm 2013

--

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2012

Triển khai nhiệm vụ năm 2012 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức, như: tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơn bão số 8 gây hậu quả nặng nề cho sản xuất và đời sống nhân dân…Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Sản xuất nông nghiệp có những tiến bộ mới, mô hình thí điểm cánh đồng mẫu lớn bước đầu có hiệu quả. Công tác Dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực và cơ bản hoàn thành trong năm 2012. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản phát triển; sản xuất công nghiệp tuy gặp khó khăn nhưng đạt kế hoạch tăng trưởng. Giáo dục đào tạo, công tác y tế- Dân số - KHHGĐ, công tác giảm nghèo và một số lĩnh vực khác về văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tốt; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, trong đó đáng chú ý là:

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh. Chuyển biến về công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn chậm; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện chưa tích cực, đồng bộ. Không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, nợ xây dựng cơ bản ở một số địa phương còn khá lớn. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số cơ sở phải ngừng sản xuất, hoặc sản xuất cầm chừng. Công tác vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn còn nhiều bất cập. Tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng cơ bản chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn khó khăn.

Công tác Dân số KHHGĐ chưa đạt kế hoạch, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá chưa được đẩy mạnh.

Số vụ phạm pháp hình sự tuy đã được kiềm chế, nhưng chưa vững chắc. Tệ nạn ma tuý vẫn diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa sâu rộng, hiệu quả còn hạn chế.

Kết quả cải cách hành chính chưa rõ nét. Phong trào thi đua yêu nước chưa thực sự mạnh mẽ. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm một số cán bộ, công chức còn hạn chế.

Nguyên nhân của những khuyết điểm: Ngoài các nguyên nhân khách quan như: do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; suy thoái của nền kinh tế thế giới tác động; giá cả vật tư thiết yếu tăng cao; ảnh hưởng của bão số 8, thì nguyên nhân chủ quan là do:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền một số nơi chưa quyết liệt, chưa năng động, sáng tạo.

- Việc chủ động phối hợp, năng lực tham mưu, hướng dẫn của một số ngành chức năng đối với cơ sở còn hạn chế, chưa sâu sát cơ sở.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc của Ban Thường vụ Huyện uỷ chưa thường xuyên.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2013

Năm 2013 được dự báo là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức; Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, giảm đầu tư công; những diễn biến phức tạp của thời tiết khí hậu, dịch bệnh sẽ tác động ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Huyện nhà phải tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhằm giữ vững và đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, dịch vụ, du lịch. Phát huy hiệu quả công tác Dồn điền đổi thửa, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng NTM; công tác quản lý nhà nước về đất đai. Duy trì, giữ vững và nâng cao thành tích của các lĩnh vực văn hoá- xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ ANTT, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13%; Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành): 19,3 triệu đồng.

2. Cơ cấu kinh tế:

+ Nông, lâm, thủy sản: 40,33%

+ Công nghiệp, xây dựng: 18,82%

+ Dịch vụ: 40,85%

3. Sản lượng lương thực: 100.600 tấn;

- Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác: 102 triệu đồng;

4. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: 10.320 tấn ;

5. Sản lượng thuỷ sản 33.250 tấn, trong đó: khai thác 11.250 tấn, nuôi trồng 22.000 tấn.

6. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN (theo giá cố định 1994): 441 tỷ đồng

7. Tốc độ tăng trưởng:

+ Ngành nông - lâm - thủy sản: 3,06 %

+ Ngành Công nghiệp - xây dựng: 20,0%

+ Ngành dịch vụ: 14,63%

8. Thu ngân sách trên địa bàn: 79 tỷ đồng bằng dự toán tỉnh giao

9. Giá trị xuất khẩu: 5 triệu USD

10. Giảm tỷ suất sinh là 0,2%o

11. Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 11,8%;

12. Số hộ dùng nước hợp vệ sinh: 93%

13. Thu gom và xử lý rác thải đạt 70% trở lên.

14. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn 6,39%

15. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 60% dân số

16. Tạo việc làm mới cho 4.500 người và tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 41%

17. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT: 81%

18. Có 85% chính quyền xã, thị trấn đạt trong sạch vững mạnh.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Về lãnh đạo phát triển kinh tế

a. Về phát triển Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Phát huy kết quả công tác Dồn điền đổi thửa, tập trung chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở tất cả các xã, thị trấn, phấn đấu mỗi xã xây dựng ít nhất một cánh đồng mẫu lớn. Tích cực chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hoá, đảm bảo tốt an ninh lương thực. Xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông theo vùng đã được quy hoạch; xây dựng cơ chế khuyến khích sản xuất vụ đông, diện tích sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa đạt 500ha trở lên.

Tiếp tục khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo hướng phát triển bền vững. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, không để xảy ra và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có dịch bệnh.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/3/2011 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về xây dựng NTM đến năm 2015, đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá giai đoạn 2011-2015, Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện và Đề án của UBND huyện về chương trình phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2011-2015. Cải tạo, nâng cấp, bảo vệ và khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất và đời sống; làm tốt các nhiệm vụ về phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn.

b. Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước tạo sự chuyển biến tích cực về đất đai. Đẩy nhanh kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất thổ cư, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, làm tốt công tác kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư tại huyện. Chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng khu vực đất ngập nước, bãi bồi ven biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch, đảm bảo đúng pháp luật và phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững.

Chỉ đạo quyết liệt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải ở tất cả các xã, thị trấn. Khai thác các nguồn lực từng bước triển khai các dự án nước sạch cho các xã còn lại.

c. Sản xuất công nghiệp, TTCN- Giao thông, XDCB: Giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục và phát triển sản xuất, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.  

Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của huyện đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thi công đường 489 (đoạn từ Thị trấn Ngô Đồng đi Xuân Trường)….và các công trình trọng điểm khác theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ đầu tư XDCB đảm bảo các công trình xây dựng đạt chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Không khởi công các dự án mới khi chưa có nguồn tài chính đảm bảo.

d. Tài chính – ngân sách: Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc điều hành ngân sách; thực hiện nghiêm túc các luật, pháp lệnh về phí, lệ phí; khai thác, tăng cường quản lý các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế và các loại quỹ. Điều hành chi ngân sách đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

e. Dịch vụ-Du lịch. Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, du lịch cả về quy mô, lĩnh vực hoạt động và chất lượng, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: phát triển thương mại và dịch vụ thương mại; quản lý tốt phát triển dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông; dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng; dịch vụ ăn, uống, nghỉ dưỡng...đảm bảo an toàn, văn minh, lành mạnh các hoạt động dịch vụ du lịch tại khu du lịch nghỉ mát, tắm biển Quất Lâm .

2- Về lãnh đạo phát triển văn hoá-xã hội

a. Giáo dục: Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, ngành học. Trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cần đặc biệt coi trọng chất lượng mũi nhọn; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và công tác quản lý giáo dục. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học nói chung và Trường THCS chất lượng cao của huyện.

b. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, DS-KHHGĐ: Đẩy mạnh xã hội hoá công tác y tế, coi trọng phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn; củng cố mạng lưới y tế cơ sở và việc bố trí kiện toàn các Trưởng trạm y tế. Hoàn thành chương trình chuẩn quốc gia về y tế xã, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh dân số; Nghị định 104 của Chính phủ, ổn định tỷ lệ tăng dân; phấn đấu giảm tỷ suất sinh xuống dưới 0,2%o. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

c. Văn hoá, thông tin, thể thao: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; hướng mạnh các hoạt động văn hoá thể thao về cơ sở, phục vụ  trực tiếp cơ sở. Tổ chức tốt đại hội thể dục thể thao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá; tập trung xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; Nâng cao chất lượng phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hoá; xây dựng và phát huy lối sống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá thể thao ở cơ sở.

d. Thực hiện chính sách xã hội: Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước, nạn nhân chất độc da cam...Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về giải quyết việc làm, giảm nghèo và công tác bảo trợ xã hội. Tích cực phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm. Thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi của người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

3- Tăng cường công tác Nội chính-quốc phòng-an ninh

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt việc thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng huấn luyện chuyên môn, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang huyện. Hoàn thành nhiệm vụ khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2013. Làm tốt việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo kế hoạch. Coi trọng làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng. Củng cố hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, công tác thi hành án dân sự; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; tập trung vào lĩnh vực đất đai, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp uỷ, chính quyền.

4. Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân

- Phát huy kết quả của đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI) ‘‘một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay’’. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nhất là tập trung kiên quyết khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cấp uỷ, mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy chế làm việc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, nâng cao năng lực, trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và mối quan hệ công tác giữa người đứng đầu cấp uỷ với người đứng đầu chính quyền theo quy định. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới.

- MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, vận động thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng chương trình công tác năm, hàng quý, hàng tháng để cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Các Đảng uỷ, chi bộ cơ sở; các ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ đảng viên, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi, bám sát chủ trương lãnh đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác cụ thể; tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện tại cơ sở, bổ khuyết chỉ đạo, sơ kết, tổng kết kịp thời.

- Các cấp, các ngành, đoàn thể phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc; gương mẫu về đạo đức, lối sống; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ năm 2013./.

                                                                               T/M HUYỆN ỦY
                                                                                      BÍ THƯ
                                                                          
                                                                                       (đã ký) 


                                                                    Nguyễn Xuân Nghinh