Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4
14:8' 17/4/2012

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2012, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện, Huyện ủy Giao Thủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" và " Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020". 
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Nghinh, Bí thư Huyện uỷ đã khai mạc hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết số 12 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay". Đồng chí nêu rõ các nội dung lý do mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành NQ đến những nội dung cơ bản trong NQTW4. Theo đó, xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, sự phát triển của đất nước; từ những hạn chế, yếu kém mà nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; và yêu cầu chấp hành nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra.

Đồng chí Bí thư huyện uỷ đã nêu vấn đề mà NQTW4 đã khẳng định những thành tựu đạt được trong 25 năm qua là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định. Đó chính là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng lên; Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; Vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nền kinh tế của nước ta phát triển chưa bền vững. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, an ninh, môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém gây bức xúc xã hội. Nguyên nhân của những yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó, trong công tác xây dựng Đảng có nhiều yếu kém, khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Cụ thể, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (CBĐV), trong đó có những ĐV giữ vị trí lãnh đạo quản lý,… CB cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi… Đội ngũ CB cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng nhưng chưa được xây dựng một cách bài bản. Công tác qui hoạch CB mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp Trung ương, dẫn đến sự hụt hẫng, chắp vá… Một số trường hợp đánh giá, bố trí CB chưa thật công tâm, khách quan… bố trí không đúng sở trường, năng lực… Nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức…, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm…

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, NQ TW 4 nêu 3 vấn đề cấp bách cần tập trung thực hiện, gồm: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ CBĐV, trước hết là CB lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của ĐV và của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Với mục tiêu là: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt; Khắc phục được những hạn chế yếu kém; Và phải tạo được niềm tin vào Đảng trong nhân dân và trong Đảng. NQ cũng nêu rõ phương châm để thực hiện là: khách quan, trung thực; cách làm phải khoa học, hiệu quả; thái độ kiên quyết, với quyết tâm cao và không để bị lợi dụng. Bốn nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện gồm: tự phê bình và phê bình; tổ chức, CB và sinh hoạt Đảng; cơ chế, chính sách; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.


Đồng chí Nguyễn Xuân Nghinh- Bí thư Huyện ủy phổ biến quán triệt NQTW4

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phổ biến và quán triệt Nghị quyết số 13 "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020", đồng chí nhấn mạnh: "Trong bối cảnh phải thực hiện đột phá về hạ tầng nhưng nguồn lực nhà nước dành cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn rất khó khăn, do đó cần thiết phải huy động các nguồn lực xã hội, áp dụng nhiều hình thức đầu tư với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa. Việc này phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để có được đồng thuận của người dân".
Đồng chí Phan Văn Tình- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã triển khai kế hoạch thực hiện NQTW4 của Ban Thường vụ Huyện ủy, với mục đích quán triệt trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của NQ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, nhưng cũng không để rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, nhằm làm chuyển biến tốt công tác xây dựng Đảng, công tác CB, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị…

Tại hội nghị, BTV Huyện uỷ Giao Thủy cũng đã cũng triển khai các văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện của các Ban xây dựng Đảng: Ban Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận Huyện uỷ. Huyện uỷ đã yêu cầu Phòng VHTT, Đài PTTH huyện, Trung tâm VHTT, hệ thống đài truyền thanh cơ sở bám sát nội dung, tinh thần NQ, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu NQ, việc học tập, quán triệt NQ, kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện NQ, uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả. Gắn tuyên truyền thực hiện NQTW4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với NQTW2 về triển khai thực hiện chủ trương, sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992, NQTW4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Phản ánh sự đồng tình, hưởng ứng của CBĐV và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện NQTW4…

Hội nghị đã chia thành 7 tổ thảo luận sâu các nội dung NQTW4 và kế hoạch triển khai thực hiện NQ. Qua gần 50 lượt ý kiến phát biểu thảo luận, đa số đều khẳng định việc Trung ương Đảng ban hành NQ lần này là kịp thời, cần thiết, thể hiện tính cấp bách về các vấn đề trong xây dựng Đảng. Thực tế, qua hơn 80 năm lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và phát triển, đã khẳng định những thành tựu, tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giữ vững được lòng tin trong nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có lúc, có nơi còn xuất hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm… Nên việc Trung ương ban hành NQTW4 là cần thiết, là cấp bách. Trong NQ thể hiện, Trung ương đã chọn đúng vấn đề, nhóm giải pháp thực hiện được đề ra sát hợp thực tế… Ngoài ra, cũng có một số ý kiến băn khoăn cho rằng, việc chỉnh đốn Đảng, việc xây dựng Đảng trước đây cũng được Trung ương ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị…, nhưng trong thực tế, quá trình triển khai thực hiện đến nay chưa có tổng kết, đánh giá mức độ cụ thể. Vậy đối với NQTW 4 lần này sẽ được triển khai thực hiện như thế nào? Các tập thể, cá nhân khi thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ có dũng cảm nhận sai sót để sửa chữa, khắc phục không? Các vấn đề về nội dung, qui trình tổ chức kiểm điểm, lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến sẽ tổ chức như thế nào?... Các vấn đề băn khoăn nêu trên đã được đồng chí Bí thư Huyện uỷ giải trình cụ thể, nêu rõ những việc nào cần làm trước, làm sau, thời gian, thời điểm cụ thể.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Nghinh- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh; Nghị quyết 4 (khoá XI) của Ðảng đã đề ra nhiều biện pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp phát triển của đất nước ta; Ðó là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản mà trọng tâm là sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới; yêu cầu coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012. Do vậy, cần học tập để nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động. Vì vậy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc các quan điểm, tư tưởng Nghị quyết 4 (khoá XI) của Ðảng. Trong quá trình nghiên cứu, cần tập trung tìm hiểu, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, những quan điểm lớn trong Nghị quyết. Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình hành động, phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc và kiên quyết bác bỏ những quan điểm sai trái trong Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng, những công việc phải làm, thấy rõ trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo; Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) cho tất cả cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ở cấp mình một cách cụ thể, thiết thực có tính khả thi cao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa Nghị quyết 4 (khoá XI) của Đảng vào cuộc sống./. 

                                               Thực hiện: Khánh Nguyên - Mạnh Tuyên 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :