Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa, Làng văn hóa 3 năm 2009- 2011
14:53' 18/11/2011

Ngày 16/11 năm 2011, UBND huyện tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu; Làng văn hóa; Cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa 3 năm 2009- 2011. Các đ/c lãnh đạo huyện, tỉnh tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đ/c: Nguyễn Công Hiệp- PGĐ Sở VHTTDL, đ/c Vũ Đình Khoa- PCT UBMTTQ tỉnh Nam Định, đ/c Nguyễn Xuân Nghinh- Bí thư Huyện ủy, đ/c Phan Văn Tình-Tỉnh ủy viên, PBT Thường trực Huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Đồng- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c trong BTV Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc huyện, Đảng ủy- UBND các xã, thị trấn cùng 202 tập thể và cá nhân tiêu biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Báo cáo liên tịch giữa UBND- UBMTTQ huyện sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" 3 năm 2009- 2011 khẳng định: những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở huyện Giao Thuỷ được triển khai sâu rộng. 3 năm 2009- 2011 toàn huyện có 56 thôn, xóm được cấp bằng công nhận “Làng văn hóa” ; 34/60 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa”; 53/79 trường học được công nhận trường học có “Nếp sống văn hóa” và có 40.829/59.173 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 69%. Toàn huyện có 169/332 thôn, xóm, khu dân cư có nhà văn hóa; hơn 200 sân cầu lông; 59 CLB TDTT; 122 tổ, đội văn nghệ quần chúng; tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt hơn 22%. 


CLB chèo sân đình Giao Thanh biểu diễn phục vụ hội nghị

Có được những kết quả đáng phấn khởi đó là do hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân được Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện biên soạn, ban hành, triển khai thực hiện trong những năm qua đã tạo ra sự thống nhất cơ bản về nhận thức, lãnh đạo, triển khai và thực hiện phong trào và cuộc vận động. Phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân tiếp tục được chỉ đạo, triển khai và thực hiện sâu rộng trên phạm vi toàn huyện; tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, khẳng định tác động tích cực, sâu sắc và toàn diện của phong trào và cuộc vận động đối với đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của các địa phương trong những năm qua.. Hiệu quả chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào và cuộc vận động của Ban chỉ đạo các cấp được nâng lên sau khi thực hiện việc hợp nhất BCĐ phong trào và BCĐ cuộc vận động thành 01 BCĐ thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng.Việc gắn phong trào và cuộc vận động với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí và vai trò của phong trào và cuộc vận động đối với đời sống nông thôn, tạo cho phong trào và cuộc vận động có được bước phát triển mới.


Đ/c Nguyễn Công Hiệp- PGĐ Sở VHTTDL tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tuy nhiên với tinh thần khách quan, báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và hạn chế trong việc thực hiện phong trào và cuộc vận động là: Phong trào phát triển chưa đồng đều, thiếu bền vững, chưa đảm bảo bề rộng lẫn chiều sâu, hiệu quả phong trào ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Ở một số địa phương mục tiêu, tiêu chuẩn xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và các quy định, quy ước về nếp sống văn hoá chưa được tự giác thực hiện, chưa tạo ra được những chuyển biến rõ nét, vững chắc trong đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số địa phương có tỷ lệ gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến khá cao nhưng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa có chuyển biến rõ rệt; việc tổ chức cưới hỏi, ma chay ăn uống linh đình, xây cất mồ mả tự phát, thói hư, tật xấu, tai tệ nạn xã hội, các biểu hiện thiếu văn hoá nơi sinh hoạt công cộng, sự mai một các giá trị văn hoá truyền thống… chậm được khắc phục. Các hình thức sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao và vui chơi giải trí ở các cộng đồng dân cư còn nghèo nàn. Thực hiện quy hoạch phát triển thiết chế văn hoá, thể thao ở các địa phương, cơ sở đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở hiện có chưa thực sự phát huy hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, hoạt động và sáng tạo văn hoá của nhân dân. Hoạt động triển khai thực hiện phong trào TDĐKDĐSVH ở khu vực cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên; một số đơn vị chưa đề ra kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện phong trào hoặc đề ra nhưng chưa được thực hiện hay thực hiện chưa tốt; việc xây dựng nếp sống văn hóa ở khu vực doanh nghiệp tư nhân rất khó khăn.
Nguyên nhân của yếu kém, tồn tại là: Công tác chỉ đạo, quản lý phong trào và cuộc vận động ở nhiều nơi chưa thật cụ thể, thiếu sâu sát, thường xuyên, còn nặng về hình thức và mệnh lệnh hành chính chưa quan tâm đầy đủ đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và khơi dậy vai trò chủ động tích cực của cơ sở. Ban Chỉ đạo phong trào và cuộc vận động ở một số địa phương chưa được kiện toàn kịp thời, hoạt động còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo huyện chưa thật thường xuyên, chặt chẽ; một số thành viên Ban chỉ đạo chưa sâu sát với địa bàn được phân công phụ trách.Sự quan tâm đầu tư nguồn lực cho phong trào còn hạn chế. Việc đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo các cấp, khen thưởng, động viên phong trào ở nhiều địa phương vẫn còn khó khăn. Các thiết chế phục vụ cho phong trào, đặc biệt ở các làng, xóm, thôn điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các sinh hoạt Văn hóa- TDTT cộng đồng còn rất thiếu thốn. Công tác xã hội hóa chưa được đẩy mạnh, tâm lý trông chờ, ỷ lại nhìn chung còn khá phổ biến. Tác động mặt trái của cơ chế thị trường và những diễn biến phức tạp trong đời sống văn hoá – xã hội hiện nay vẫn là những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư.
3 năm tới (2012-2014), UBND- UBMTTQ huyện tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", phấn đấu toàn huyện có trên 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 50% số làng, xóm, thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Làng văn hóa” cấp huyện; 90% đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu cơ quan có “Nếp sống văn hóa”; 100% đơn vị trạm y tế được công nhận danh hiệu trạm y tế có “Nếp sống văn hóa”; 100% đơn vị làng, thôn, xóm, khu phố có nhà văn hóa.


Đ/c Phan Văn Tình- PBTTT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Phan Văn Tình- TUV, PBTTT Huyện ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò tích cực của MTTQ và các đoàn thể nhân dân là điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả của phong trào và cuộc vận động. Xây dựng và phát triển phong trào phải đi đôi với việc đảm bảo chất lượng của phong trào, nhất là chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá-  những nội dung cốt lõi của phong trào và cuộc vận động. Gắn kết chặt chẽ phong trào và cuộc vận động với các cuộc vận động chính trị- xã hội khác, các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, đơn vị. Khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, tính tích cực, vai trò tự quản và sáng tạo của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào và cuộc vận động ở cơ sở, tạo cho phong trào và cuộc vận động phát triển bền vững, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực chất.


Đ/c Nguyễn Văn Đồng- Chủ tịch UBND huyện
trao chứng nhận danh hiệu Làng văn hóa cho đại biểu các khu dân cư


Tại hội nghị UBND huyện đã trao chứng nhận cho 56 Làng văn hóa, 34 cơ quan doanh nghiệp, 53 trường học, 15 trạm y tế đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa 3 năm 2009- 2011 và tặng Giấy khen cho 44 gia đình văn hóa tiêu biểu toàn huyện.
                                                                    Bài: Khánh Nguyên- Mạnh Tuyên
                                                                    Ảnh: Đinh Xuân Vinh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : tranthihuong ( tranhuonggiang1991@...).Gửi ngày: 14/03/2012
bai phat bieu hay